بنر

حساب قرض الحسنه پس انداز بانک قوامین

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:13
قرض الحسنه پس انداز
حساب پس انداز قرض الحسنه یکی دیگر از دستاوردهای مهم نظام بانکداری اسلامی است که به قصد تعاون و کمک به نیازمندان و برخورداری ا زپاداش و اجر معنوی و بدون انتظار سو دنزد موسسه افتتاح می شود . کلیه مشتریان می توانند با مراجعه به یکی از شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین و ارائه مدارک لازم با واریز حداقل مبلغ در نظر گرفته شده برای خود و دیگران افتتاح حساب نمایند . موسسه قوامین نیز در پاسخ به این اقدام پسندیده به قید قرعه به دارندگان حساب هدایای نفیس نقدی و غیر نقدی اعطاءمی کند . موارد ذیل جهت افتتاح حساب در موسسه مالی و اعتباری قوامین قابل توجه است : - اشخاصی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند می توانند به نام خود حساب پس انداز قرض الحسنه افتتاح نمایند - اشخاصی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند می توانند به نام خود حساب پس انداز قرض الحسنه افتتاح نمایند اما حق استفاده ا زاین حساب برای او پس از سن 15 سالگی امکان پذیر است - مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز قرض الحسنه افتتاح نماید مشروط براینکه حق استفاده از موجودی حساب تا رسیدن طفل به سن18 سالگی فقط با مادر باشد .


► حساب جاری بانک قوامین
حساب سپرده سرمایه گذاری بانک قوامین ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر