نرخ سود بانکی باید در سال آینده تک رقمی شود

سه شنبه ، 21 آبان 1387 ، 13:04

براساس قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود بانکی باید در سال آینده تک رقمی شود.
 در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی ( با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا) که خردادماه سال 85 توسط رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود و با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه ، نرخ سود این گونه تسهیلات ، درتمامی بخشهای اقتصادی ، یک رقمی گردد.
درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار ، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا ، درحاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند ، درعقود امور مشارکت برای تولید ، مذکور در تبصره بند(ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 ، بانک نمی تواند از شریک ، وثیقه خارج از طرح بخواهد.
براساس این قانون، بانکها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی ، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هرشش ماه یک بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی یکم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هشتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/3/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.
 پس از کشمکشهای فراوان بین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت و براساس بسته سیاستی –نظارتی سیستم بانکی سال 87، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای در سال جاری را 12 درصد تعیین کرده است. البته نرخ سود تسهیلات بانکی امسال برای پروژه های اولویت دار بنگاههای کوچک و زود بازده وکشاورزی، با کمک یارانه دولت  10 درصد است و دولت نیز 2 درصد یارانه خواهد داد. تعیین اولویت و پرداخت یارانه طبق بند 4 این ماده انجام می‌گردد.
شورای پول و اعتبار که به زودی فعالیت جدید کاری خود را آغاز خواهد کرد، باید موضوع تک رقمی شدن نرخ سود بانکی در سال آینده را در دستور کار قرار دهد، زیرا از هم اکنون باید اقدامات کارشناسی برای این موضوع را آغاز کند.

منبع: خبرگزاری مهر

► الزامات حذف چند صفر از واحد پولي
جزئیات دادگاه اختلاس 300 میلیارد تومانی مدیران یک بانک دولتی ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر