اظهارات بهمنی درباره نقدينگي،نرخ سود بانكي و تورم

دوشنبه ، 17 فروردين 1388 ، 10:03

 

رئيس كل بانك مركزي از كاهش رشد نقدينگي به ١٥درصد در سال گذشته و برنامه كاهش نرخ تورم به ١٥درصد تا پايان شهريور امسال خبر داد و با تاكيد بر تعيين نرخ سود بانكي براساس تورم گفت: اعضاي كميسيون اقتصادي دولت به بانك مركزي قول داده اند كه آن چه بانك مركزي در بسته پيشنهادي خود پيش بيني كرده است را تامين كنند، چرا كه اگر غير از اين باشد، محاسبات بانك مركزي به هم مي ريزد. محمود بهمني تصريح كرد: به طور قطع اعضاي كميسيون اقتصادي دولت، آن چه كه بانك مركزي در بسته اعلام كرده است را تصويب خواهند كرد.

نرخ تورم در شهريور ٨٨به ١٥درصد كاهش مي يابد
بهمني از كاهش رشد نقدينگي به ١٥درصد در سال ٨٧و برنامه كاهش نرخ تورم به ١٥درصد تا پايان شهريور ٨٨خبر داد و با تاكيد بر تعيين نرخ سود بانكي بر اساس تورم، اعلام كرد دولت به بانك مركزي قول داده است پيشنهاد اين بانك را در بسته سياستي بپذيرد.

محمود بهمني در مورد پيش بيني نرخ تورم سال ٨٨توسط بانك مركزي و تغيير نرخ دستمزد كارگران بر اساس اين نرخ گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه سال گذشته 29.5 درصد، آذر ماه 26.4درصد، دي ماه ٢٤درصد و در نهايت بهمن ماه 20.8درصد بوده است.

رئيس كل بانك مركزي پيش بيني كرد كه نرخ تورم پايان سال ٨٧حدود ١٩درصد باشد، افزود: اين نكته صحيح است كه اين نرخ بالا است، اما كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه طي ٦ماه متوالي يعني از مهر تا اسفندماه سال گذشته را يك موفقيت مي دانيم.

وي افزود: ممكن است برخي موفقيت در كاهش نرخ تورم را مربوط به برخي عوامل خارجي بدانند، اما كشور نيز توانسته است رقم قابل توجهي از نرخ تورم را كاهش دهد و اين موضوع يك موفقيت براي بانك مركزي و ساير دستگاهها محسوب مي شود.

نقدينگي و نرخ ارز
بهمني نكته ديگر قابل توجه را مهار نرخ رشد نقدينگي از ٣٧درصد و حتي ٤٣درصد سالهاي گذشته به كمتر از ١٥درصد در پايان سال ٨٧عنوان و بيان كرد: نرخ رشد نقدينگي در پايان سال ٨٧از ١٥درصد تجاوز نكرده است.

وي همچنين با اشاره به نرخ ارز دلار در بازار كه كاملا آزاد و شناور است، افزود: با اين وجود اين نرخ كمتر از هزار تومان است؛ به نحوي كه روز گذشته نرخ ارز در بازار ٩٨٧تومان و ٤ريال بوده است.


نرخ سود بانكي بايد براساس تورم تعيين شود
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم در سال جاري تعيين خواهد شد اظهارداشت: نرخ سود بانكي بايد با توجه به نرخ تورم تعيين شود و نرخ سود را همواره بايد بازار تعيين كند.

١٩درصد نرخ سود سپرده در سال ٨٨
وي در ادامه به نرخ سود سپرده هاي بانكي در سال گذشته كه حدود ١٩درصد بود، اشاره و تصريح كرد: نرخ سود سپرده هاي بانكي در سال ٨٨نيز در همين حدود حفظ خواهد شد.

بهمني ادامه داد: پيش بيني مي شود كه نرخ تورم قبل از پايان ٦ماه ابتداي سال ٨٨به حدود ١٥درصد كاهش يابد و اگر تورم به اين روند كاهش يابد، در اين صورت انتظار اين است كه چون نرخ سود تسهيلات و سپرده ها تابعي از نرخ تورم است، اين نرخها را نيز متناسب با نرخ تورم تعديل كنيم. به گفته وي هيچ گاه نمي توان نرخ سود تسهيلات و سپرده ها را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعيين كرد، چرا كه يكي از وظايف بانك مركزي، حفظ ارزش پول مردم است و اين موضوع زماني مي تواند رعايت شود كه نرخ سودي كه به سپرده گذار پرداخت مي شود، كمتر از نرخ تورم نباشد و اين موارد در بسته سياستي- نظارتي سال ٨٨بانك مركزي در نظر گرفته شده است.


بهمني : اولويت بسته بانك مركزي براي سال ٨٨
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بسته سياستي سال ٨٨بانك مركزي حمايت از توليد و صنعت را سرلوحه خود قرار داده است، همچنين در كنار آن گرايش توزيع بخشي تسهيلات نيز مد نظر قرار گرفته است.

وي اضافه كرد: آزاد سازي سپرده هاي قانوني به منظور تزريق به بخش توليد براي كمك به كاهش نرخ تورم نيز موضوع ديگري است كه در بسته مورد تاكيد قرار گرفته است.

قول دولت به بانك مركزي
بهمني درباره جلسه اي كه براي تعيين تكليف بسته سياستي بانك مركزي و نرخ سود تسهيلات بانكي قرار است به زودي برگزار شود، گفت: تصويب بسته بانك مركزي مراحل نهايي خود را طي مي كند و آقايان ( اعضاي كميسيون اقتصادي دولت) به بانك مركزي قول داده اند كه آنچه كه بانك مركزي در بسته پيش بيني كرده است، همان را تامين كند، چرا كه اگر غير از اين باشد، محاسبات بانك مركزي به هم مي ريزد.

وي اظهارداشت: بسته بانك مركزي كاري كارشناسي است و اين گونه نيست كه محاسباتي در آن صورت گرفته باشد كه بخواهند بر روي آن تغييراتي را اعمال كنند، بنابراين در حال توافق براي منظور هستيم. رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: به طور قطع اين ها ( اعضاي كميسيون اقتصادي دولت)، آنچه كه بانك مركزي در بسته اعلام كرده است، تصويب خواهند كرد. وي در پاسخ به اين مطلب كه بنابراين نرخ سود بانكي سال ٨٨به سرنوشت سال گذشته دچار نخواهد شد، گفت: بعيد است چنين چيزي رخ دهد، زيرا بانك مركزي بر كار كارشناسي دقيق تاكيد دارند و آقايان ( اعضاي كميسيون اقتصادي دولت) نيز اين نكته را قطعا خواهند پذيرفت.

منبع: روزنامه خراسان

 

► تغییرات اساسی در ضوابط اعطای وام مسکن 18 میلیونی
گزارش فارس از فرايند تعيين نرخ سود بانكي ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر
بنر