بنر

کاهش وام قرض الحسنه

يكشنبه ، 14 تیر 1388 ، 12:15

با وجود تاکید دولت نهم بر گسترش سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه، ایجاد بانک قرض الحسنه و تامین نیازهای کوچک مردم به صورت وام بانکی، نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل سپرده های قرض الحسنه از 8.8 درصد در سال 84 به 9.4 درصد در سال 87 کاهش یافته و در این چهار سال 9.3 درصد کمتر شده است. به عبارت دیگر با وجودی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در اظهارات خود از شرایطی که عده ای وام های میلیاردی می گیرند و عده ای از مردم نمی توانند چند میلیون تومان وام بگیرند، انتقاد کرده و خواستار تغییر این وضعیت شده است اما میزان پرداخت وام های قرض الحسنه در طول چهارسال گذشته کاهش یافته است.

برابر آمار بانک مرکزی از میزان 3.9 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه در سال 84 معادل 8.8 درصد یا 820 میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت شده است. این در حالی است که در سال های بعد این نسبت کاهش یافته و در سال 87 از 4.13 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه، معادل 9.4 درصد یا 658 میلیارد تومان وام قرض الحسنه پرداخت شده است.

نسبت تسهیلات به موجودی سپرده های قرض الحسنه که شاخص ارزیابی عملکرد بانک ها در ارائه خدمات قرض الحسنه به مردم است، در طول چهارسال گذشته همواره روبه کاهش گذاشته و در سال های 84 تا 87 به ترتیب 8.8،8.2 ، 7.6 ، 5 و 9.4 درصد بوده و نشان دهنده این واقعیت است که جز اختصاص درصد محدودی از سپرده ها به صورت جایزه به مردم و پرداخت پنج تا هشت درصد به صورت وام، بخش عمده ای از منابع در سایر فعالیت های بانکی به کار گرفته می شود.


نکته جالب دیگر آن است که نسبت سپرده قرض الحسنه از12.10 درصد کل نقدینگی کشور در سال 84 به7.7 درصد در سال 87 کاهش یافته و با وجود تاکید دولت بر گسترش حساب ها و فعالیت های قرض الحسنه از سهم سپرده قرض الحسنه از سپرده ها و نقدینگی کشور کاسته شده است. برابر آمار بانک مرکزی، نسبت تسهیلات قرض الحسنه پرداختی توسط نظام بانکی کشور به مجموع سپرده های قرض الحسنه سپرده گذاری شده در سیستم بانکی توسط اشخاص طی سال های 1384 تا پایان دی ماه 1387 و به ترتیب سال از8.8 درصد در سال 1384 به 8.2، 7.6 و 89.4 درصد در سال های 1385 ، 1386 و 10 ماهه منتهی به دی ماه 1387 کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش1.2 درصدی نسبت تسهیلات پرداختی قرض الحسنه از محل سپرده گذاری های قرض الحسنه صورت گرفته در شبکه بانکی طی سال های 1384 تا 1386 و کاهش 18.0 درصدی این تسهیلات در 10 ماهه منتهی به دی ماه 1387 نسبت به دی ماه 1386 است.


رشد منفی نسبت تسهیلات قرض الحسنه پرداختی توسط شبکه بانکی کشور از8.8 درصد در سال 1384 به 7.6 درصد در سال 1386 و 89.4 درصد در 10 ماهه منتهی به دی ماه سال 1387 نشان دهنده استفاده بیشتر بانک ها از سپرده های قرض الحسنه سپرده گذاری شده توسط اشخاص و آحاد جامعه طی دوره مورد بررسی و کاهش پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص نیازمند جامعه از محل این حساب ها است.بانک ها با در اختیار گرفتن سپرده های قرض الحسنه اشخاص که برای آنها هیچ گونه هزینه ای از بابت بهره و غیره ندارد، تنها به طور متوسط نسبت به پرداخت 8.5 درصد از کل سپرده ها تحت عنوان تسهیلات قرض الحسنه مبادرت نموده اند و باقی موجودی سپرده گذاری شده را در بخش های عقود مشارکتی و مبادله ای مورد استفاده قرار داده و می توانند از سود 10 تا27 درصدی بهره ببرند.


برابر آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی مجموع سپرده های قرض الحسنه سپرده گذاری شده توسط اشخاص در سیستم بانکی تا پایان دی ماه 1387 بالغ بر 13 هزار و 457 میلیارد تومان بوده که با در نظر گرفتن متوسط 8.5 درصدی جهت تسهیلات پرداختی قرض الحسنه از این محل در هر سال به عدد 780 میلیارد تومان خواهیم رسید. برابر آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداختی از محل حساب های قرض الحسنه تا دی ماه 1387 بالغ بر پنج هزار و 759 میلیارد تومان است و با کسر این رقم از مجموع کل موجودی سپرده های قرض الحسنه عددی که باقی خواهد ماند معادل هفت هزار و 698 میلیارد تومان است که بانک ها با استفاده از این حجم عظیم سپرده های قرض الحسنه می توانند از عقود مشارکتی به کسب سود مبادرت کننده بانک ها دو درصد از مجموع سپرده های قرض الحسنه را در سال به امر توزیع جوایز قرض الحسنه اختصاص می دهند و از بقیه منابع جهت سودآوری بهره می برند.


مجموع موجودی سپرده های قرض الحسنه
برابر نماگرهای بانک مرکزی، مجموع سپرده های قرض الحسنه، سپرده گذاری شده در سیستم بانکی کشور اعم از صندوق قرض الحسنه بانک مسکن و قرض الحسنه پس انداز های عادی اشخاص طی سال های 1384 تا دی ماه 1387 از 9 هزار و333 میلیارد تومان به 13 هزار و 457 میلیارد تومان بالغ شده و با افزایش چهار هزار و 134 میلیارد تومانی و رشد 3.44 درصدی روبه رو بوده است.


مجموع موجودی سپرده های قرض الحسنه پس انداز طی اسفند ماه سال های 1384 تا پایان اسفند ماه 1386 به ترتیب سال
برابر است با 323.9 ، 352.13و 231.15 هزار میلیارد تومان و موجودی این حساب در پایان دی ماه سال های 1386 و 1387 به ترتیب برابر است با 14 هزار و
674 میلیارد تومان و 13هزار و 457 میلیارد تومان.


تفاضل دی ماه سال 1387 نسبت به دی ماه سال 1386 مجموع سپرده های قرض الحسنه سپرده گذاری شده در سیستم بانکی کشور نشان دهنده کاهش هزار و 217 میلیارد تومانی و 3.8 درصدی در مجموع سپرده های مذکور در دوره 10 ماهه نخست منتهی به دی ماه 1387 نسبت به 10 ماهه نخست منتهی به دی ماه سال 1386 است.


تسهیلات قرض الحسنه پرداختی

برابر نماگرهای بانک مرکزی، مجموع تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان اینگونه تسهیلات طی سال های 1384 تا پایان دی ماه 1387 از 820 میلیارد تومان به 658 میلیارد تومان تنزل پیدا کرده که نشان دهنده کاهش 162 میلیارد تومانی و 75/19 درصدی در پرداخت تسهیلات فوق در دوره مورد بررسی است.
مجموع تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده در هر سال از محل وجوه سپرده گذاری شده توسط اشخاص تحت عنوان حساب قرض الحسنه پس انداز طی سال های 1384 تا 1387 و به ترتیب سال برابر است با 820، 379 و 1022 میلیارد تومان و تسهیلات پرداختی از محل سپرده های مذکور در پایان دی ماه سال های 1386 و 1387 به ترتیببرابر است با 744 و 658 میلیارد تومان.تفاضل دی ماه سال 1387 نسبت به دی ماه سال 1386 مجموع تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به اشخاص نشان دهنده کاهش 86 میلیارد تومانی و5.11 درصدی در این شاخص در دوره10 ماهه نخست منتهی به دی ماه 1387 نسبت به 10 ماهه نخست منتهی به دی ماه سال 1386 است.


قرض الحسنه پس انداز عادی
برابر نماگرهای بانک مرکزی مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی در بانک ها و موسسات مالی و اداری کشور طی سال های 1384 تا دی ماه 1387 از شش هزار و 627 میلیارد تومان به 10 هزار و 119 میلیارد تومان بالغ شده و با افزایش سه هزار و492 میلیارد تومانی و رشد 7.52 درصدی روبه رو بوده است. موجودی سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی طی اسفندماه سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1386به ترتیب سال برابر است با 627. 6 ،010.9 و 045.11 هزار میلیارد تومان و موجودی این حساب در پایان دی ماه 1386 و 1387 به ترتیب برابر است با 10 هزار و172 میلیارد تومان و 10 هزار و 119 میلیارد تومان.تفاضل دی ماه سال 1387 نسبت به دی ماه 1386 سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی در بانک ها و موسسات مالی کشور نشان دهنده کاهش 53 میلیارد تومانی و نیم درصدی در مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی در دوره 10 ماهه نخست منتهی به دی ماه 1387 نسبت به10 ماهه نخست منتهی به دی ماه 1386 است.


صندوق قرض الحسنه مسکن بانک مسکن
برابر نماگرهای بانک مرکزی، مجموع سپرده های پس انداز صندوق قرض الحسنه بانک مسکن طی سال های 1384 تا دی ماه 1387 از دو هزار و 696 میلیارد تومان به سه هزار و 338 میلیارد تومان بالغ شده و با افزایش 642 میلیارد تومانی و رشد8.23 درصدی مواجه بوده است.موجودی سپرده های پس انداز صندوق قرض الحسنه مسکن بانک مسکن طی اسفندماه سال های 1384 تا پایان اسفندماه 1386 به ترتیب سال برابر است با 696.2، 342.4 و 186.4 هزار میلیارد تومان و موجودی این حساب در پایان دی ماه سال های 1386 و 1387 به ترتیب برابر است با چهار هزار و 502 میلیارد تومان و سه هزار و 338 میلیارد تومان.تفاضل دی ماه سال 1387 نسبت به دی ماه 1386 سپرده های قرض الحسنه مسکن بانک مسکن نشان دهنده کاهش یک هزار و 164 میلیارد تومانی و 8.25 درصدی در مجموع سپرده های مذکور در دوره 10 ماهه نخست منتهی به دی ماه 1387 نسبت به10 ماهه اول منتهی به دی ماه 1386 است.

منبع: روزنامه سرمایه

 

► حمله مجدد به بانك‌هاي خصوصي
اعلام شرایط دریافت حقوق مستمری بگیران از بانک ها ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر