بنر

وام قرض الحسنه

پنجشنبه ، 15 اسفند 1387 ، 11:20
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدارمعینی از مال خود را به طرف دیگر(قرض گیرنده) تملیک میکندکه قرض گیرنده مثل ویا درصورت عدم امکان ،قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.
به تعریف دیگر قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانکها وموسسات(بعنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرربه اشخاص حقیقی یا حقوقی(به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار نماید.
موارد اعطای قرض الحسنه: جهت رفع احتیاجات ضروری نظیر هزینه درمان بیماری ، ازدواج

► وام ها وتسهیلات

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر