حوالجات بانک توسعه صادرات

يكشنبه ، 20 مرداد 1387 ، 16:55
  
حوالجات ريالي بانک توسعه صادرات

 معرفي
]حواله عبارت است از نوعي دستور پرداخت كه به موجب آن يك بانك به تقاضاي مشتري خود، اعم از حقيقي و حقوقي، عهده يكي از بانك‌ها، به صورت كتبي يا تلگرافي صادر و از او مي‌خواهد كه وجه آنرا به ذينفع حواله، پرداخت نمايد.  
 
شرايط و مدارك مورد نياز حوالجات ريالي صادره
1- داشتن حساب و يا آوردن پول يا چك براي انجام حواله
2-  درخواست و تكميل فرم مخصوص حواله

شرايط و مدارك مورد نياز حوالجات ريالي وارده
* احتياج به داشتن حساب نمي‌باشد و هر فرد با اريه مدرك شناسايي قادر به دريافت حواله خود خواهد بود.
 نكته: براي صدور حوالجات ريالي به شهرستان، ارسال فرم مخصوص صدور حواله ريالي از طريق دورنگار به شعب محال‌عليه و يا از طريق شبكه كارگزاري بانك ملي براي شهرستان‌هايي كه بانك توسعه صادرات در آن محل شعبه ندارد، امكان‌پذير مي‌باشد.
 ضمنا متقاضيان در سراسر كشور و اقصي نقاط دنيا مي‌توانند به‌وسيله حواله، وجوه خود را به حساب خويش نزد شعب بانك توسعه صادرات ايران واريز نمايند.
 
كارمزد حواله ها
1- كارمزد حواله هاي كتبي، تلفني ،‌تلگرافي و تلفني: مبلغ 8/0 در هزار نسبت به كل مبلغ حواله ،‌حداقل 500 ريال و حداكثر 50000 ريال
2- در صورت صدور و ارسال حواله كارمزد مسترد نخواهد شد.
3- در صورت صدور حواله و عدم ارسال آن ، پس از كسر حداقل كارمزد (500 ريال) بقيه مسترد مي شود
4- انتقال وجوه بصورت حواله هاي شهري، صدور چك ها و حواله هاي فيمابين بانكها،  بدون كارمزد و هزينه است

 
حوالجات ارزي بانک توسعه صادرات
 
 معرفي
 بانك توسعه صادارت ايران از سال 1375 به  سوئيفت (سازمان جهاني ارتباطات بين بانكي) متصل است و قادر است تمامي پيامهاي خود را از اين طريق ارسال و دريافت نمايد و در حال حاضر با برقراري روابط فعال كارگزاري با اكثر بانك هاي معتبر جهان، ارسال و دريافت حواله هاي ارزي را براي آحاد افراد جامعه آسانتر نموده است.
 
شرايط و مدارك لازم براي دريافت حوالجات ارزي وارده
1- افتتاح حساب ارزي نزد هريك از شعب بانك توسعه صادرات ايران
2- دريافت مشخصات سوئيفتي شعبه مربوطه بانك توسعه صادرات از متصدي مربوطه(براي جلوگيري از خطا در ارسال حواله)  
3-دريافت فهرست مهمترين كارگزاران بانك و مشخصات سوئيفتي آنها  
4- دريافت حواله (Message Type 103 ) از بانك ارسال كننده حواله(مثال).
نكته: دريافت ارز ناشي از اعتبارات اسنادي صادارتي و يا اسناد وصولي با پيام فوق صورت نمي گيرد.(مراجعه به قسمت اعتبارات اسنادي)
 
انواع حواله هاي وارده
 حواله هاي وارده بر حسب زمان واريز به حساب ارزي مورد نظر به چند دسته تقسيم مي شوند.
1. حواله هاي كه همانروز به حساب مشتري واريز مي شوند
2. حواله هايي كه در روزهاي آتي به حساب مشتري واريز مي شوند.
3. حواله هاي پوشش داركه از بانك هايي ارسال مي شوند كه روابط كارگزاري با بانك توسعه صادرات ايران ندارند و با طي واسطه از طريق بانك هاي كارگزار براي شعب بانك توسعه صادرات ارسال مي شوند.
4. حواله هاي پوشش دار و آتي كه دو وي‍ژگي بالا را با هم دارند و معمولا" ديرتر دريافت مي شوند

نكته:
1- برخي از حواله ها به دليل عدم رعايت شيوه معمول ارسال حواله در بانك حواله دهنده (MT103) دچار مشكل مي شوند
2- در هنگام افتتاح ارزي فهرست كارگزاران و مشخصات سوئيفتي شعب بانك توسعه صادرات را از قسمت حواله هاي وارده دريافت نمائيد تا از مشكلات احتمالي جلوگيري شود.
3- در صورتي كه نوع ارز حواله ارسالي با نوع ارز  حساب ارزي مشتري متقاوت باشد حواله به حساب بستانكاران واريز مي شود و از طرف بانك با شما تماس گرفته مي شود.
4- اطلاعات حساب ارزي خود را از به دلخواه از طريق تلفنبانك، ‌اينترنت بانك و يا از طريق سرويس پيام كوتاه تلفن همراه مشاهده نمائيد تا از واريز وجه به حساب مربوطه مطلع شويد.تماس و مراجعه متعدد به متصدي مربوطه در شعبه باعث اتلاف وقت شما ميشود.
 
شرايط و مدارك لازم براي ارسال حوالجات ارزي صادره
1 – تكميل فرم در خواست صدور حواله ارزي
2-  محل تامين ارز: در سقف مبلغ ارز ارسالي در صورتيكه به صورت اسكناس نباشد،‌هيچگونه محدوديتي وجود نداردو ولي در صورتي كه ارز ارسالي به صورت اسكناس باشد محدوديت وجود دارد و بايد منشاء ارز مشخص شود.(محل ارز مي تواند حساب ارزي مشتري نزد بانك توسعه صادرات باشد.)
3- مشخص نمودن روش پرداخت كارمزدريالي
3- نام ، آدرس و شماره تلفن فرستنده به زبان انگليسي
4- ارائه نام، آدرس و مشخصات سوئيفتي بانك ذينفع (bnf.bank ) به زبان انگليسي
5-شماره حساب گيرنده حواله و ذينفع آن به زبان انگليسي
6- مشخص نمودن روش پرداخت كارمزد كارگزار(بانك گيرنده) و جزئيات پرداخت. به زبان انگليسي
 
نكته: براي هرحواله ارزي صادره نياز به پرداخت دو كارمزد ارزي و ريالي مي باشد.
- كارمزد ريالي را مي توان به صورت نقدي پرداخت نمود و يا از حساب ريالي مشتري نزد بانك پرداخت نمود.
- كارمزد ارزي به دو روش قابل پرداخت است :
1- برعهده گيرنده (BEN): در صورتي پرداخت كارمزد بر عهده گيرنده باشد مبلغ كارمزد از اصل حواله كسر مي شود
2-بر عهده فرستنده (Our): در صورتي پرداخت كارمزد بر عهده فرستنده باشد مبلغ كارمزد از اصل حواله كسر نمي شود و حواله به صورت خالص توسط گيرنده دريافت مي شود.و فرستنده بايد آن را به شكل نقدي و يا از محل حساب مشتري نزدبانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد.
 
نكته :
ارسال حواله ارزي براي بانك هاي داخلي نيز شامل پرداخت كارمزد و هزينه سوئيفت مي باشد. ارسال حواله براي شعب بانكهاي رفاه،‌ تجارت، ‌كشاورزي و ملت (اگر حواله به يورو باشد) پرداخت دو هزينه سوئيفت مي باشد.


امور خدماتی بانک توسعه صادرات ◄

بنر
بنر
بنر