بنر
وام های پست بانک
 
وام های پست بانک

پست‌بانك ايران درچهارچوب نظام بانكداري اسلامي و براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا و به منظورتامين تمام يا قسمتي از نيازهاي افراد نسبت به اعطاء تسهيلات در قالب يكي از عقود اسلامي به شرح ذيل مبادرت مي‌نمايد:

تسهيلات فروش اقساطي:
فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.
اين تسهيلات در بخش‌هاي مختلف توليدي (صنعت و معدن، كشاورزي، ساختمان و مسكن) و خدماتي با رعايت ضوابط مربوط به هر بخش در قالب يكي از موارد ذيل اعطا، مي‌گردد:

- تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدكي و ابزار كار
- تسهيلات فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات ، تاسيسات و وسايل حمل و نقل
- تسهيلات فروش اقساطي مسكن و ساختمان‌هاي توليدي
- تسهيلات فروش اقساطي كالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل

تسهيلات جعاله:
جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) ‌يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد، طرفي كه عمل را انجام مي‌دهد عامل يا پيمانكار ناميده مي‌شود.
تسهيلات جعاله در بخش‌هاي ذيل با رعايت ضوابط مربوط به هر بخش اعطاء مي‌گردد:
- بخش‌هاي توليدي شامل: صنعت و معدن، كشاورزي، ساختمان و مسكن
- بخش‌هاي بازرگاني شامل: بازرگاني داخلي، صادرات وواردات
- بخش‌هاي مختلف خدماتي

تسهيلات مضاربه:
مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده‌دار تامين سرمايه(نقدي) مي‌شود با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شريك باشند صاحب سرمايه، مالك و عامل، مضارب ناميده مي‌شود.
تسهيلات مضاربه منحصرا جهت بهبود بازرگاني و در چارچوب سياست‌هاي بازرگاني دولت اعطاء گرديده و سرمايه مضاربه توسط عامل به يكي از طرق زير در امر خريد و فروش كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد:
- به منظور خريد و فروش كالا در داخل كشور (بازرگاني داخلي)
- به منظور خريد و صدور كالا به خارج از كشور به قصد فروش (صادرات)
- به منظور خريد و ورود كالا از خارج براي فروش در داخل كشور (واردات)

تسهيلات قرض‌الحسنه:
قرض‌الحسنه عقدي است كه به موجب آن پست‌بانك (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي (به عنوان قرض‌گيرنده) به قرض واگذار نمايد.
تسهيلات قرض‌الحسنه در موارد ذيل با رعايت ضوابط مربوط اعطاء مي‌گردد:
- تكميل ساختمان‌هاي ارزان قيمت
– اعطاي جوايز (قرعه كشي حسابهاي قرض‌الحسنه)
- رفع احتياجات ضروري شامل: هزينه‌هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي، كمك براي ايجاد مسكن در روستاها
- تامين وسايل توليد و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار جهت اشخاص حقيقي يا شركت‌هاي تعاوني
- كمك به امر افزايش توليد با تاكيد بر توليدات كشاورزي، دامي وصنعتي
تسهيلات مشاركت مدني:
مشاركت مدني عبارت است از در آميختن سهم‌الشركه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد. مشاركت مدني به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت در بخش‌هاي ذيل با رعايت ضوابط مربوط به هر بخش اعطاء مي‌گردد:
- بخش‌هاي توليدي شامل: صنعت و معدن، كشاورزي، ساختمان و مسكن
- بخش‌هاي بازرگاني شامل: بازرگاني داخلي، صادرات و واردات
- بخش‌هاي مختلف خدماتي

تسهيلات سلف:
موضوع معامله سلف عبارت است از پيش خريد نقد محصولات واحدهاي توليدي دربخش‌هاي صنعت ، معدن و كشاورزي و تامين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در چارچوب ضوابط مربوطه.
به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي تسهيلات سلف به واحدهاي توليدي (‌صنعتي، معدني و كشاورزي) با رعايت ضوابط مربوط اعطاء مي‌گردد.

تسهيلات اجاره به شرط تمليك:
اجاره به شرط تمليك عقد اجاره‌اي است كه درآن شرط شود در پايان مدت اجاره در صورت عمل به شرط مندرج درقرارداد مستاجر عين مستاجره را مالك گردد.
اجاره به شرط تمليك به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش فعاليت بخش‌هاي ذيل با رعايت ضوابط مربوط به هر بخش اعطاء مي‌گردد:
- بخش‌هاي توليدي شامل: صنعت و معدن، كشاورزي، ساختمان و مسكن
- بخش‌هاي مختلف خدماتي
اعطاءتسهيلات در قالب ساير عقود:
در صورت تقاضاي مشتري مبني بر اخذ تسهيلات درقالب ساير عقود اسلامي (خريد دين، سرمايه‌گذاري مستقيم و ...) حسب مورد پس ازانجام بررسي‌هاي لازم با رعايت ضوابط مربوط اعطاء مي‌گردد.
f

ضمانت نامه های بانکی پست بانک ◄

 
بنر
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 792 مهمان آنلاین داریم