بنر
خدمات چک ، حوالجات و بروات بانک سپه
 
خدمات چک حوالجات و بروات بانک سپه
 
چك بانكي
بمنظورجلوگيري از نقل و انتقال فيزيكي پول و راحتي مشتري، شعب به صدورچك بانكي اقدام مي نمايند چك بانكي توسط بانك و به درخواست مشتري و با استفاده از رمز مخصوص صادر مي گردد و پرداخت وجه چك بانكي دركليه شعب امكانپذيراست . ضمنا“ پرداخت وجه چك توسط بانك تضمين مي گردد.

شرايط و ضوابط :
1-تكميل فرم (چك بانكي) توسط مشتري و ارائه آن به تحويلدار شعبه
2-پرداخت كارمزدچك بانكي براي شعب شهرستان
3-صــدورچك بانكي دروجه حامل ممنوع است .
4-درصورت مفقودي چك بانكي مراتب بايستي كتبا“ به شعبه صادركننده اعلام شود وجهت ابقاء دستورصادره ارائه گواهي طرح شكايت درمراجع قضايي ظرف مدت يك هفته ازتاريخ اعلام مفقودي مي باشد.

سپه چک
چکهاي مسافرتي بانک سپه بنام سپه چک معروفند که درقطعه هاي پانصد هزارريالي ، يک ميليون ريالي، دوميليون ريالي و پنج ميليون ريالي صادر مي شوند.هدف ازارائه سپه چک جلوگيري از نقل وانتقال فيزيکي پول است که ضمن تسهيل مبادلات ازايجاد خطرات احتمالي حمل ونقل پول ممانعت بعمل مي آورد.

شرايط و ضوابط :
1-تکميل فرم تقاضاي سپه چک توسط مشتري وامضاء فرم
2-اخذامضاء خريداردرمتن سپه چک

وصول چكهاي واگذاري مشتريان
چكهايي هستندكه دارنده آن بدون مراجعه به شعبه صادركننده چك به شعبه اي كه درآن حساب دارد مراجعه نموده و از بانك تقاضا مي كند وجه چك موردنظر را وصول و به حساب وي منظورنمايند.

شرايط و ضوابط :
1-تكميل فرم بشرط وصول و پشت نويسي چك توسط مشتري مبني براينكه پس ازوصول به حساب واريزگردد.
2-واريزبه حساب مشتري پس ازاعلام وصول اتاق پاياپاي اسناد بانكي يا عودت چك همراه با برگشتي درصورت برگشت چك به ظرف دو روز کاری
 
 
چك بــر
وصول كليه چكهاي عهده بانك سپه مشتريان اعم ازدرون شهري وبرون شهري ازطريق دستگاه دورنگار دراسرع وقت. بااجراي سرويس يادشده وصول چكهاي مشتريان دركمترازيك روز انجام مي پذيرد.
 
شرايط و ضوابط :
1-تكميل فرم درخواست مشــتري جهت ارسال چك ازطريق دورنگار و پرداخت هزينه هاي مترتبه طبق تعرفه
2-ارسال چك به همراه فرم درخواست به شعبه صادركننده چك و واريز وجه آن به حساب مشتري پس ازوصول ازشعبه موردنظر
 
 
حوالجات
وجوه دريافتي ازمشتريان بمنظور حواله به سايرشعب بانك سپه دراقصي نقاط كشور حسب درخواست مشتري بصورت تلفني ، دورنگار و پست دراسرع وقت ارسال مي شود.

شرايط و ضوابط :
1-تكميل فرم (حوالجات) در دونسخه توسط مشتري و ارائه آن همراه با وجه حواله به تحويلدار شعبه
2-پرداخت هزينه و كارمزد حوالجات بين شهري طبق تعرفه بانك مركزي
3-حواله هاي خريداري جهت واريزبه يكي ازحسابهاي ذينفع (به استثناء سرمايه گذاري بلندمدت ) نزد هريك ازشعب اين بانك مخابره مي گرددچنانچه ذينفع حواله فاقد هرگونه حسابي نزداين بانك باشد(مراجعه شخصي) حداكثروجه حواله مبلغ يك ميليون ريال است كه ذينفع حواله حداكثرظرف 15 روز مي بايست به شعبه مراجعه نمايد.


بروات
برات به چك ياسفته يافته طلب اطلاق مي شود كه مربوط به شهرستانهاي ديگربوده و صاحب حساب جهت وصول آنها را به بانك ارائه مي دهد.

شرايط و ضوابط :
1-ممهورنمودن پشت بروات به مهر برات و درج مشخصات خواسته شده درمهر توسط مشتري
2-پركردن فرم نمونه مربوطه توسط مشتري
3-واريز وجه برات به حساب مشتري پس از وصول و ياتقديم لاشه برگشتي همراه با برات درصورت برگشت يا واخواست► امور خدماتی بانک سپه

 
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 793 مهمان آنلاین داریم