بنر

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت موسسه مالی و اعتباری مهر

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:55
 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت :

این حسابها برای آن دسته از مشتریانی است که به قصد انتفاع نزد موسسه سپرده گذاری مینمایند و موسسه ضمن قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده ، وجوه آنان را در معاملات عقود اسلامی و پروژه های اقتصادی سودآور بکار میگیرد و علاوه بر حفظ اصل سرمایه آنان، سود علی الحساب مطابق جدول ذیل پرداخت مینماید.
 
 

مدت سپرده

کوتاه مدت دو منظوره
(جاری پشتیبان)

کوتاه مدت عادی

کوتاه مدت
ویژه 6ماهه

یکساله

دوساله

سه ساله

چهار ساله

پنج ساله

سود علی الحساب

10 درصد

14 درصد

15 درصد

17 درصد

4/17درصد

6/17 درصد

8/17درصد

18 درصد

► سپرده پس انداز موسسه مالی و اعتباری مهر

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر