افزایش نقدینگی 105 هزار میلیارد تومانی

شنبه ، 13 تیر 1388 ، 14:05

 

برابر نماگرهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در دوره اسفندماه 1383 تا پایان دی ماه 1387 با 104 هزار و 821 میلیارد تومان افزایش و رشد 152.8 درصدی از 68 هزار و 587 میلیارد تومان به 173 هزار و 408 میلیارد تومان رسیده است.

  روزنامه سرمایه نوشت:

نسبت سپرده دیداری (پول) به سپرده بلندمدت (شبه پول) نیز از 58 درصد در سال 83 به 36 درصد در دی ماه 87 رسیده و 22 درصد کاهش یافته است. برابر این گزارش حجم نقدینگی در دوره 10 ماهه منتهی به دی ماه 1387 با افزایش 9 هزار و 379 میلیارد تومانی و رشد 5.7 درصدی و در دوره 10 ماهه منتهی به دی ماه 1386 از افزایش دو هزار و 340 میلیارد تومانی و رشد 19.7 درصدی برخوردار بوده است.

حجم نقدینگی در دوره 10 ماهه منتهی به دی ماه 1387 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 15 هزار و 961 میلیارد تومان کاهش یافته و رشد آن نیز 14 درصد کمتر بوده که نشان دهنده سیاست های انقباضی بانک مرکزی همچنین کاهش عمده در پرداخت تسهیلات بانکی به علت کاهش 11 هزار و 871 میلیارد تومانی و هفت هزار و 262 میلیارد تومانی در افزایش حجم سپرده های دیداری و بلندمدت در دوره مورد بررسی است که منجر به کاهش قدرت وام دهی بانک ها شده است. سپرده های بلندمدت (شبه پول) برابر نماگرهای بانک مرکزی، جدول تغییرات نقدینگی از اسفندماه 1383 تا پایان دی ماه 1387 نشان دهنده افزایش 84 هزار و 191 میلیارد تومانی و رشد 194.4درصدی در سپرده های بلندمدت است.

برابر آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی سپرده های بلندمدت در اسفندماه 1383 تا دی ماه 1387 به ترتیب سال برابر است با 43305 ،60310 ، 86965، 110458 و 127496 هزار میلیارد تومان که از افزایش مداوم برخوردار بوده است. لازم به ذکر است افزایش صورت گرفته در سپرده های بلندمدت در 10 ماهه منتهی به دی ماه 1387 نسبت به 10 ماهه منتهی به دی ماه 1386 بالغ بر چهار هزار و 83 میلیارد تومان کمتر بوده در حالی که میزان افزایش سپرده های بلندمدت در دوره 10 ماهه منتهی به دی ماه 1386 بالغ بر 21 هزار و 121 میلیارد تومان بوده است. افزایش سپرده های بلندمدت در دوره 10 ماهه منتهی به دی ماه 1387 تنها 17 هزار و 38 میلیارد تومان است که نشان دهنده کاهش چهار هزار و 83 میلیارد تومانی در حجم سپرده های بلندمدت، به رغم کاهش 11 هزار و 878 میلیارد تومانی در حجم سپرده های دیداری در این دوره است. در واقع در دوره مورد بررسی هم از حجم سپرده های دیداری و هم از حجم سپرده های بلندمدت کاسته شده است.برابر این گزارش سپرده های بلندمدت در دی ماه 1387 نسبت به اسفندماه 1386 دارای رشد 15.4درصدی و در دی ماه 1386 نسبت به اسفندماه 1385 دارای رشد24.3 درصدی بوده که نشان دهنده کاهش رشد 8.9درصدی در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

همچنین سپرده های دیداری در دی ماه 1387 نسبت به اسفندماه 1386 دارای رشد منفی 14.3درصدی و در دی ماه 1386 نسبت به اسفندماه 1385 دارای رشد 10.2 درصدی بوده که نشان دهنده کاهش 24.5 درصدی رشد در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است (24.5درصد از جمع جبری دو عدد منفی 14.3 درصد و مثبت 10.2 درصد حاصل می شود).


سپرده های دیداری (پول)

برابر نماگرهای بانک مرکزی، جدول تغییرات نقدینگی نشان دهنده افزایش 20 هزار و 630 میلیارد تومانی و رشد 81.6درصدی در سپرده های دیداری (پول) طی دوره اسفندماه 1383 تا پایان دی ماه 1387 است.سپرده های دیداری (پول) طی سال های 1383 تا اسفندماه 1386 و به ترتیب سال از 25 هزار و282 میلیارد تومان در اسفندماه 1383 به 31792 ، 41454 و 53571 هزار میلیارد تومان در سال 1386 افزایش یافته و در 10 ماهه منتهی به دی ماه 1387 با کاهش هفت هزار و 659 میلیارد تومانی و رشد منفی 14.3 درصدی به 45 هزار و 912 میلیارد تومان بالغ شده است.


این در حالی است که در دوره 10 ماهه منتهی به دی ماه 1386 مجموع سپرده های دیداری نسبت به اسفند ماه 1385 با افزایش چهار هزار و219 میلیارد تومانی و رشد10.2درصدی از 41 هزار و454 میلیارد تومان به 45 هزار و669 میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر کاهش 11 هزار و 878 میلیارد تومانی در جمع جبری سپرده های دیداری (پول) در 10 ماهه منتهی به دی ماه 1387 نسبت به 10 ماهه منتهی به دی ماه 1386 است.


بنابر نظر کارشناسان کاهش در جذب سپرده های دیداری به عواملی چون کاهش فعالیت های مولد و مبادلات تجاری بازار بستگی دارد و در حالتی که سود و بازدهی سرمایه در تجارت و تولید از بازدهی و ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بانک ها (سپرده های بلند مدت) برخوردار است. دارندگان سرمایه تا زمان خروج بازار از رکود حاکم بر آن و کسب حداقل سود ممکن، در دوره رکود بازار نسبت به انتقال سپرده های خود از دیداری به بلند مدت اقدام می کنند.


نکته مورد اشاره در فوق را می توان عملاً در جابه جایی سرمایه ها از بخش سپرده های دیداری به سپرده های بلند مدت طی سال های 1383 تا دی ماه 1387 مشاهده کرد.


برابر گزارش بانک مرکزی سهم سپرده های دیداری از کل نقدینگی موجود در بازار در مقایسه با سهم سپرده های بلند مدت طی اسفند ماه 1383 تا پایان دی ماه 1387 به ترتیب سال از 37 درصد در اسفند ماه 1383 به 34.5 ، 32.3 ، 32.6 و26.5 درصدی در دی ماه 1387 کاهش نشان می دهد و این در حالی است که طی این دوره سهم سپرده های بلند مدت نسبت به سپرده های دیداری در مقایسه با کل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور از 63 درصد در اسفند ماه 1383 به 73.5 درصد در دی ماه 1387 افزایش یافته است.


سهم سپرده های بلند مدت نسبت به سپرده های دیداری در مقایسه با کل نقدینگی طی اسفند ماه 1383 تا پایان دی ماه 1387 به ترتیب سال برابر است با 63 ،65.5 ، 67.7 ، 67.4 و73.5 درصد.

منبع: خبر آنلاین

► 10 ایراد اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا
راه سوء استفاده همچنان باز است ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر