وام های خرید دین بانک سپه

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:45

تسهیلات خريد دين بانک سپه

خريد طلب اشخاص حقيق يا حقوقي در قالب اسناد تجاري ار اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر به مبلغ کمتر از طلب ، که داراي مهلت پرداخت مي باشد

شرايط و ضوابط :
بررسي اهليت ، حسن شهرت و طرز پرداخت ، سابقه کار و مراودات مشتري ، و ضعيت مالي ، تعهدات نزد سايربانکها و بانک سپه - فعاليت تجاري متعهد بايستي ارائه اسناد تجاري به واگذارنده و ايجاد دين را توجيه نمايد ، و عمل تجاري در رابطه مستقيم با فعاليت اصلي واگذارنده و متعهد بوده ضمناً از پذيرش چکهاي متقابل متعهد و واگذارنده اکيد ا ً خودداري گردد خريد اسنادي که از طريق ظهر نويسي به واگذارنده منتقل شده است‌ ، مجاز نمي باشد . خريد اوارق تجاري به قيمتي کمتر از قيمت رسمي آنها صورت مي پذيرد به گونه اي که تفاوت حاصله سود بانک را پوشش دهد سررسيد اسناد تجاري مي بايست حداکثر از يکسال تجاوز ننمايد مبلغ اسمي سفته يا برات بيشتر از تمبر الصاقي بر آن نباشد – خريد دين مستند به برات زماني امکانپذير است که برات به ا مضاء برات گير رسيده باشد – اعطاي تخفيف در مورد تمام يا قسمتي از سود ناشي از معاملات خريد دين در صورت تسويه قبل از سررسيد مجاز نمي باشد – تسهيلات ناشي از خريد دين با نرخ بخش بازرگاني قابل اعطا مي باشد - هنگام تنظيم قرارداد براي اسناد تجاري با سررسيدهاي يکسان از يک قرارداد ودر صورت متفاوت بودن سررسيد اسناد براي هر سند بايد قرراداد جداگانه تنظيم نمود .

مدارک مورد نياز :
تکميل فرم درخواست مدارک احراز هويت مشتري ( براي اشخاص حقيقي شناسنامه و براي اشخاص حقوقي اساسنامه ، شرکتنامه ، آگهي تاسيس ، آخرين روزنامه رسمي ، صورتهاي مالي ) مجوز فعاليت وثيقه معتبر و مورد قبول بانک
► ضمانت نامه های بانکی بانک سپه
وام های مشارکت مدنی بانک سپه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر