بنر

ضمانت نامه های بانکی بانک سپه

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 15:23
 
 ضمانت نامه های بانکی بانک سپه
 
ضمانتنامه بانكي ، سندي است كه به موجب آن بانك صادركننده ضمانتنامه اجراي تعهدات مشتري خود (ضمانت خواه ) را درمقابل اشخاص ثالث (ذينفع ضمانتنامه)تضمين مالي مي نمايد.  
 
ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان:

ضمانت نامه اي است كه پس از اتمام طرح يا پروژه ( در زمان تحويل موقت ), پيمانكار براي دريافت وجوهي تحت عنوان وجه الضمان كه طي اجراي مراحل مختلف طرح توسط كارفرما كسر و نگهداشته شده است , از بانك خواستار ميشود و بانك آنرا بنابه خواسته پيمانكار طرح و به نفع كارفرما صادر ميكند .
 
شرايط و ضوابط :
1-بررسي صلاحيت,حسن شهرت وطرز پرداخت, سابقه كار, حصول اطمينان ازانجام تعهدتوسط متقاضي
2-انعقاد قرارداد ضمانتنامه بين بانك و ضمانتخواه
3-صدورضمانتنامه و تحويل آن به مشتري درقبال اخذرسيد
 
مدارک مورد نياز :
1-تكميل فرم درخواست متقاضي
2-مدارك احراز هويت (براي اشخاص حقيقي شناسنامه وبراي اشخاص حقوقي اساسنامه , شركتنامه , آگهي تاسيس وآخرين روزنامه رسمي )
3-وثائق معتبر و موردتاييد بانك
4-مستندات لازم در رابطه با توانايي انجام موضوع قرارداد(براي پيمانكاران رتبه صلاحيت فني و يا ساير مدارك تخصصي و براي توليد كنندگان پروانه بهره برداري يا گواهي فعاليت صنعتي )
5-قرارداد فيما بين ضمانتخواه و ذينفع
 
 
ضمانت نامه گمركي ( ترخيص كالا و اتومبيل ):

اين نوع ضمانتنامه براي ترخيص كالاي وارداتي ازكشورهاي ديگر به نفع گمركهاي كشور و بنام وارد كننده كالا صادرمي شود. درصورتيكه واردكننده كالا قادربه پرداخت نقدي حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني نباشد. ضمناً اين ضمانتنامه فقط براي مشترياني صادر مي گردد كه اعتبار اسنادي مربوطه را در شعبه صادر كننده ضمانتنامه گشايش نموده باشند بجز مواردي كه واردات بدون گشايش اعتبار صورت گرفته باشد.
 
شرايط و ضوابط :
1-بررسي صلاحيت, حسن شهرت وطرزپرداخت, سابقه كار, حصول اطمينان ازانجام تعهدتوسط متقاضي
2-انعقاد قرارداد ضمانتنامه بين بانك و ضمانتخواه
3-صدورضمانتنامه و تحويل آن به متقاضي درقبال اخذرسيد
 
مدارک مورد نياز :
1-تكميل فرم درخواست متقاضي
2-مدارك احراز هويت (براي اشخاص حقيقي شناسنامه وبراي اشخاص حقوقي اساسنامه , شركتنامه , آگهي تاسيس وآخرين روزنامه رسمي )
3-وثائق معتبر و موردتاييد بانك
4-موافقتنامه گمرك مبني برصدورضمانتنامه

 
ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده

ضمانتنامه اي است كه شخص براي شركت در مزايده يا مناقصه موسسات حقوقي كه در جرايد آگهي رسمي شده اند ازبانك تقاضا مي كند مدت اين ضمانتنامه محدود مي باشد.
 
شرايط و ضوابط :
1-بررسي اهليت, حسن شهرت وطرزپرداخت , سابقه كار , حصول اطمينان ازانجام تعهد توسط متقاضي
2-انعقاد قرارداد ضمانتنامه بين بانك و ضمانتخواه
3-صدورضمانتنامه وتحويل آن به مشتري درقبال اخذرسيد
 
مدارک مورد نياز :
1-تكميل فرم درخواست متقاضي
2-مدارك احراز هويت (براي اشخاص حقيقي شناسنامه وبراي اشخاص حقوقي اساسنامه , شركتنامه , آگهي تاسيس وآخرين روزنامه رسمي )
3-تصويري از آگهي مندرج در روزنامه و يا نامه از سوي ذينفع ضمانتنامه (مضمون له) در رابطه با موضوع ضمانتنامه
4-وثائق معتبر ومورد تاييد بانك (سفته, وثيقه ملكي, وجه نقد, سپرده قرض الحسنه يا مدت دار و يا اوراق مشاركت)
5-مستندات لازم در رابطه با توانايي انجام موضوع مناقصه يا مزايده (براي پيمانكاران رتبه صلاحيت فني و يا ساير مدارك تخصصي و براي توليد كنندگان پروانه بهره برداري يا گواهي فعاليت صنعتي )
6-مدارك مربوط به مالكيت محل فعاليت (ملكي يااستيجاري ) و ليست ماشين آلات وتجهيزات (درصورت لزوم )
 

ضمانت نامه پيش پرداخت:
 
ضمانت نامه اي است كه جهت تضمين مبلغ پيش پرداختي كارفرما به پيمانكار, بنابر درخواست پيمانكار و به نفع كارفرما صادر مي شود.
 
شرايط و ضوابط :
1-بررسي اهليت , حسن شهرت وطرز پرداخت, سابقه كار , حصول اطمينان ازانجام تعهدتوسط متقاضي
2-انعقاد قرارداد ضمانتنامه بين بانك و ضمانتخواه
3-صدورضمانتنامه و تحويل آن به مشتري درقبال اخذرسيد
 
مدارک مورد نياز :
1-تكميل فرم درخواست متقاضي
2-مدارك احراز هويت (براي اشخاص حقيقي شناسنامه وبراي اشخاص حقوقي اساسنامه , شركتنامه , آگهي تاسيس وآخرين روزنامه رسمي )
3-قرارداد فيما بين ضمانتخواه و ذينفع
4-وثايق معتبر وموردتاييدبانك (وجه نقد, سپرده مدت دار و پس انداز قرض الحسنه يا وثيقه ملكي) مستندات لازم در رابطه با توانايي انجام موضوع قرارداد(براي پيمانكاران رتبه صلاحيت فني و يا ساير مدارك تخصصي و براي توليد كنندگان پروانه بهره برداري يا گواهي فعاليت صنعتي )
5-مدارك مربوط به مالكيت محل فعاليت (ملكي يااستيجاري ) و ليست ماشين آلات وتجهيزات (درصورت لزوم )

 
ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد
 
ضمانتنامه ايست كه اجراي صحيح مفاد قرارداد توسط پيمانكار را درمقابل كارفرما تضمين مي نمايد كه پس از برنده شدن شخص در مزايده يا مناقصه جهت حسن اجراي تعهدات پيمانكار صادر ميشود.
 
شرايط و ضوابط :
1-بررسي اهليت , حسن شهرت وطرز پرداخت, سابقه كار, حصول اطمينان ازانجام تعهد توسط متقاضي
2-انعقاد قرارداد ضمانتنامه بين بانك و ضمانتخواه
3-صدورضمانتنامه و تحويل آن به مشتري درقبال اخذرسيد
 
مدارک مورد نياز :
1-تكميل فرم درخواست متقاضي
2-مدارك احراز هويت (براي اشخاص حقيقي شناسنامه وبراي اشخاص حقوقي اساسنامه , شركتنامه , آگهي تاسيس وآخرين روزنامه رسمي )
3-قرارداد فيما بين ضمانتخواه و ذينفع
4-وثايق معتبرومورد تاييد بانك (وجه نقد, سپرده مدت دار و پس انداز قرض الحسنه يا وثيقه ملكي
5-مستندات لازم در رابطه با توانايي انجام موضوع قرارداد(براي پيمانكاران رتبه صلاحيت فني و يا ساير مدارك تخصصي و براي توليد كنندگان پروانه بهره برداري يا گواهي فعاليت صنعتي )
6-مدارك مربوط به مالكيت محل فعاليت (ملكي يااستيجاري ) و ليست ماشين آلات وتجهيزات (درصورت لزوم )
 
 

► تسهيلات قرض الحسنه و سپرده گذاری بانک سپه
وام های خرید دین بانک سپه ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر