تسهيلات جعاله بانک سامان

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:55
 
تسهیلات جعاله بانک سامان
جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) يا کارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معين طبق قرارداد. در اين قرارداد طرفي که عمل يا کار را انجام مي دهد "عامل" يا پيمانکار ناميده مي شود.
جعاله در بخش هاي صنعت و معدن، کشاورزي، مسکن و ساختمان، بازرگاني و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد. در موارديکه بانک عامل جعاله باشد، در صورت قيد در قرارداد مربوطه با توجه به شرايط خاص کار موضوع قرارداد، بانک مي تواند انجام قسمتي از عمليات اجرائي را تحت عنوان جعاله ثانوي يا هر عنوان ديگري به غير واگذار و به اين ترتيب ايفاي تعهد مي نمايد.
لازم به ذکر است بانک قسمتي از مبلغ قرارداد جعاله را تحت عنوان پيش دريافت يا پيش پرداخت که در تعرفه مشخص گرديده دريافت مي نمايد.
حداکثر تسهيلات اعطائي قابل پرداخت در قالب جعاله و مدت انجام و تسويه مطالبات ناشي از معاملات جعاله در تعرفه بانک تعيين گرديده است.
جعل دريافتي توسط بانک بايد علاوه بر پوشش هزينه هاي انجام شده، حاوي سود معين براي بانک با رعايت حداقل و حداکثر سود مورد انتظار مي باشد. دريافت يا پرداخت جعل طبق قرارداد، دفعتا" واحده يا به دفعات به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيد هاي معين بلامانع است.
مدارک مورد نياز
1. درخواست کتبي متقاضي به همراه:
1-1 اشخاص حقيقي: اصل و تصوير شناسنامه، مجوز فعاليت
2-1 اشخاص حقوقي: اساسنامه، شرکت نامه، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي
2.  ساير مدارک و مجوزهاي لازم جهت انجام کار موضوع قرارداد که مويد اظهارات کتبي متقاضي تسهيلات باشد.
مراحل انجام کار
 1. ارائه درخواست کتبي متقاضي به همراه مدارک مربوطه
2. بررسي درخواست متقاضي و مدارک و مستندات مربوطه و تصويب تسهيلات توسط مراجع ذيصلاح بانک
3. انعقاد قرارداد جعاله اوليه و ثانويه
4. اعطاي تسهيلات

 

► تسهيلات مضاربه بانک سامان
وام های مشارکت مدنی بانک سامان ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر