بنر

بنر
بنر
بانک مسکن

 

 

 

 

 

 

 

وبسایت اصلی

بانکداری الکترونیک

مرکز ارتباط با مشتریان

روابط عمومی

خدمات بانک مسکن

سامانه مسکن مهر

مدیر عامل:محمد‌هاشم بت‌شکن


تاریخچه و معرفی بانک مسکن
بانك مسكن در25 ديماه سال 1317 باتاسيس " بانك رهني ايران " بعنوان بانكي تخصصي درامرمسكن وساختمان با سرمايه اوليه دويست مليون ريال بمشارکت وزارت دارائی و بانک ملی ايران فعاليت خودراآغازكرد.    موضوع فعاليت بانك مسكن ، موضوعات بانكي مرتبط باامرمسكن راتشكيل مي داد. پرداخت تسهيلات در برابر رهن اموال غيرمنقول باهدف خريد، احداث وتكميل ، تعميرواعطاي اعتباربه شركتهاي ساختماني بخش عمده فعاليت هارادربرمي گرفت .    بدنبال پيروزي انقلاب اسلامي دركشور، بانك مسكن درسال 1358 براساس لايحه قانوني اداره اموربانكهامصوب 17/3/1358 شوراي انقلاب اسلامي ، ازادغام بانكهاي رهني ايران ، ساختمان ، شركت سرمايه گذاريهاي ساختماني بانكهاي ايران وسايرشركتهاي پس اندازووام مسكن كوروش ، اكباتان ، پاسارگاد، درتهران ودرشهرستانهاشركت هاي پس اندازووام مسكن مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان ، اهواز، گيلان ، همدان ، كرمانشاه ، مازندران ، گرگان ، سمنان وآبادان تشكيل گرديد.   
تركيب جديدكه تحت عنوان “ بانك مسكن “ فعاليت هاي بانكي خودرادربخش ساختمان شروع نمود، طيف غالب آن راازهرحيث بانك رهني ايران تشكيل مي داد، ودرواقع بانك مسكن تداوم فعاليت بانك رهني ايران درقالب جديداست كه بابرخورداري ازپيشينه وتجربيات طولاني خودحركتي نوين راآغازنموده وازسال 1323 به خانه سازي مبادرت ورزيده است .    همچنين درراستاي توسعه فعاليتهاي تخصصي بانك درامرساخت وسازمسكن بعنوان يك رسالت اجتماعي بانك مسكن درسال 1369 وباهماهنگي وزارت مسكن وشهرسازي اقدام به ايجادشركت سرمايه گذاري مسكن نمودكه فعاليت بيش ازيك دهه اين شركت موجب تامين مسكن بخش عظيمي ازهموطنانمان بارعايت استانداردهاي ملي وقانوني گرديده است .
بانك مسكن ا با شبکه گسترده خود در سطح كشوربه عنوان بنگاه اقتصادي معتبر علاوه برتوليد واحدهاي مسكوني ، درجهت اعطاي تسهيلات وخدمات بخش مسكن شامل تسهيلات مضاربه ، اجاره به شرط تمليك در امر هيه مطب ، دفتركار، و خريد جهيزات پزشكي ، افتتاح حسابجاري ، صدور انواع ضمانتنامه ها، حوالجات ، خدمات چك فاكس ، چك مسافرتي ، انواع امور ارزي و اعتباراسنادي و انواع خدمات الکترونیکی فعاليت می نمايد.

 

 
بنر
بنر
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 687 مهمان آنلاین داریم