بنر

بنر
وام جعاله بانک ملی
 
تسهیلات اعطایی جعاله

تعريف : 
جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين ، طبق قرارداد. طرفي كه عمل را انجام مي دهد عامل يا پيمانكار ناميده مي شود.

مدارک مورد نیاز:
1- برگ درخواست استفاده از تسهيلات جعاله كه در آن نوع كار ، مورد مصرف تسهيلات درخواستي ، مدت انجام كار ، نحوه و مدت بازپرداخت وثايق و تضمينات قيد شده باشد.
2- مدارك ومجوزهاي لازم بمنظور احرازمواردمصرف تسهيلات جعاله
3- مدارك ومجوزهاي لازم در مواقعي كه تسهيلات جعاله براي اجراي طرحهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي انجام پذيرد.
4- اطلاعات مربوط به مشخصات كارخانه سازنده و يا فروشنده اموال مورد معامله ، وسيله حمل ، حقوق گمركي و هزينه نصب و ساير هزينه هاي قابل قبول.
5- مجوزهاي مربوطه در صورتيكه اموال مورد معامله وارداتي باشد.
6- مدارك و اطلاعات مربوط به پيمانكار ( در صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوي)
7- پيش فاكتور مربوط به خريد اموال موضوع معامله جعاله
8- فتوكپي ( تطبيق شده با اصل ) سند مالكيت وثايق و تضمينات
9- بيمه اموال موضوع ناشي ازقراردادجعاله به نفع بانك درصورت لزوم 10
- فاكتور خريد اموال موضوع معامله جعاله
11- بيمه نامه وثايق و تضمينات كه به نفع و بنام بانك صادر شده باشد.
12- صورت هزينه هاي مربوط به انجام جعاله
13- ساير مدارك و مستنداتي كه به نظر مرجع تصويب كننده يا شعبه اخذ آن ضروري است.
14- مدارك لازم جهت تشكيل پرونده عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي مدارك و مستنداتي كه توسط بانك ملي مي بايست تهيه گردد:
1- آخرين صورتمجلس ارزيابي وثايق و تضمينات
2- مصوبه انجام معامله جعاله
3- قرارداد منعقده جعاله
4- يك نسخه از كليه اسناد حسابداري و انتظامي و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز و تصفيه

شرايط و مقررات عمومي:
1- واحدها مي توانند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا عندالاقتضاء بعنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند.
2- درصورتيكه اعطاي تسهيلات از طريق جعاله براي اجراي طرحهاي توليدي يا خدماتي صورت گيرد طرح مورد قرارداد مي بايست از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.
3- در مواردي كه بانك جاعل باشد عامل مي تواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را به ديگري واگذاري نمايد.
4- تدارك مقدمات و تهيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل مي تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل يا عامل باشد.
5- دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرارداد جعاله بعنوان پيش دريافت و يا پيش پرداخت توسط واحدها مجاز مي باشد . حداقل و يا حداكثر «پيش دريافت» و «پيش پرداخت» توسط اداره مركزي تعيين مي گردد.
6- به مشترياني كه تمام بدهي خود را قبل از سررسيد پرداخت مي نمايند مي توان به نسبت مدت باقيمانده تا سررسيد تخفيف سود اعطا نمود حداقل و حداكثر ميزان سود توسط اداره مركزي تعيين مي شود.

مراحل انجام كار : زمان متوسط انجام فعاليت: 192 دقيقه 
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات دريافتي از اداره اطلاعات اعتباري
 2- بررسي درخواست معامله و ارجاع آن به مراجع ذيربط
3- تنظيم و ثبت قرارداد
4- عمليات حسابداري
روابط عمومي بانك ملي ايران

 

► وام اجاره به شرط تملیک بانک ملی
تسهيلات مسکن بانک ملی ◄

 
پابلیکا
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 1195 مهمان آنلاین داریم