بنر

حساب های سپرده سرمایه گذاری بانک مسکن

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:13
 
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت:

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب انواع سپرده هاي سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ عبارتنداز:
1- سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ مدت‌ يكساله‌100،000 ريال
2 - سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ مدت‌ دوساله‌100.000ريال
3 - سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ مدت‌ سه‌ساله‌200.000ريال
4 - سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ مدت‌ چهارساله‌500.000ريال
5 - سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ مدت‌ پنجساله‌500.000ريال
 
- به‌ هريك‌ از افتتاح‌ كنندگان‌ حسابهاي‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ برگ‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ تسليم‌ مي‌گردد.
- برداشت‌ قسمتي‌ از سپرده‌ قبل‌ از سررسيد و بدون‌ فسخ‌ كامل‌ سپرده‌، مشروط‌ به‌ ارائه‌ تقاضا از سوي‌ افتتاح‌ كننده‌ حساب‌ و تكميل‌ فرم‌ برداشت‌ قسمتي‌ از سپرده‌ توسط‌ افتتاح‌ كننده‌ ضمن‌ رعايت‌ شرايط‌ مربوط‌ به‌ تعديل‌ سود سپرده‌ برداشت‌ شده‌ امكانپذير است‌.
- ‌سود علی الحساب‌ سپرده های‌ سرمايه‌گذاري‌ بلند مدت‌ بصورت روز شمار و در پايان‌ هر ماه‌ محاسبه‌ ودراولين روز اداري ماه بعد به‌ حساب‌ معرفي‌ شده‌ توسط‌ دارنده‌ حساب‌ واريز خواهد شد.
- پرداخت‌ سود بصورت‌ علي‌ الحساب‌ بوده‌ و پس‌ از اعلام‌ سود قطعي‌ در صورتيكه‌ نرخ‌ قطعي‌ بيشتر از نرخ‌ علي‌الحساب‌ باشد تسويه‌ حساب‌ با سپرده‌گذاران‌ بعمل‌ آمده‌ و مابه‌التفاوت‌ بحساب‌ وي‌ منظور مي‌گردد.
- در صورتيكه‌ سپرده‌هاي‌ بلندمدت‌ قبل‌ از پايان‌30روز از تاريخ‌ افتتاح‌ مسترد شود سودي‌ به‌ آنها تعلق‌ نخواهد گرفت
- در صورتيكه‌ سپرده‌هاي‌ مزبور پس‌ از 30 روز از تاريخ‌ افتتاح‌ ولي‌ قبل‌ از پايان‌6ماه‌ از تاریخ افتتاح حساب فسخ شوند تا روز فسخ حساب بصورت روز شمار از نرخ سودی معادل نیم درصد کمتر از نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برخوردار خواهند شد .
- در صورتيكه‌ سپرده‌هاي‌ بلندمدت‌ پس‌ از گذشت‌6ماه‌ و قبل‌ از يكسال‌ از تاريخ‌ افتتاح‌ فسخ گردند تا روز فسخ حساب بصورت روز شمار از نرخ سودی معادل نیم درصد کمتر از نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه برخودار خواهند شد.
- در صورتيكه‌ سپرده‌هاي‌2و 3 و 4 و 5 ساله‌ پس‌ از گذشت‌ يكسال‌ و قبل‌ از 2سال از تاریخ افتتاح حساب ‌ فسخ‌ شوند تا روز فسخ حساب بصورت روز شمار از نرخ سودی معادل نیم درصد کمتر از نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یکساله برخودار خواهند شد.
- در صورتيكه‌ سپرده‌هاي‌3و 4 و 5 ساله‌ بعد از گذشت دو سال و قبل از گذشت سه سال از تاریخ افتتاح حساب فسخ شوند تا روز فسخ حساب ، بصورت روز شمار از نرخ سودی معادل نیم درصد کمتر از نرخ سود سپرده های بلند مدت دو ساله برخوردار خواهند شد
- در صورتيكه‌ سپرده‌هاي‌4و 5 ساله‌ پس‌ از گذشت‌ سه سال و قبل از گذشت چهار سال از تاریخ افتتاح حساب فسخ شوند ، تا روز فسخ حساب ، بصورت روز شمار از نرخ سودی معادل نیم درصد کمتر از نرخ سود سپرده های بلندمدت سه ساله برخوردار خواهد شد‌.
- در صورتيكه‌ سپرده‌هاي‌5ساله‌ پس‌ از گذشت‌ سال‌ چهارم‌ و قبل‌ از پايان‌ سال‌ پنجم‌ فسخ‌ شود تا روز فسخ حساب بصورت روز شمار از نرخ سودی معادل نیم درصد کمتر از نرخ سود سپرده های بلندمدت چهار ساله برخوردار خواهند شد.
نرخ سود سپرده هاي بلند مدت در حال حاضر به صورت علي الحساب به شرح زير مي باشد:
نرخ سود سپرده هاي بلند مدت یکساله در حال حاضر 14% در سال
نرخ سود سپرده هاي بلند مدت دوساله در حال حاضر 15% در سال
نرخ سود سپرده هاي بلند مدت سه ساله در حال حاضر 15.5% در سال
نرخ سود سپرده هاي بلند مدت چهار ساله در حال حاضر 16% در سال
نرخ سود سپرده هاي بلند مدت پنج ساله در حال حاضر 16% در سال
 
 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی:
 - حداقل‌ مبلغ‌ براي‌ افتتاح‌ حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌50.000 ريال‌ مي‌باشد.
 - سود علی الحساب سپرده‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ بصورت‌ روزشمار ‌ و در پايان‌ هر ماه‌ محاسبه‌ و در اولين‌ روز اداري‌ ماه‌ بعد پرداخت‌ مي‌شود.
 - مبناي‌ محاسبه‌ سود در هر روز، كمترين‌ مانده‌ طي‌ روز مي‌باشد.
- سپرده هایی مشمول دریافت سود میباشند که حداقل 30 روز بطور پیوسته دارای حداقل مانده 50.000 ریال باشند و هر زمان که مانده سپرده ای از حداقل تعیین شده کمتر شود حساب مذکور از شمول تخصیص سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم تامین حداقل مانده 50.000 ریال و استمرار آن به مدت 30 روز دیگر ( بطور پیوسته ) می باشد.
 - حداقل‌ مدت‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ 30 روز است‌ .
 - براي‌ محاسبه‌ سود در هر روز بايد حداقل‌ مانده‌ طي‌ روز 50000 ريال‌ باشد.
 - به‌ هريك‌ از افتتاح‌ كنندگان‌ حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ دفترچه‌اي‌ تسليم‌ مي‌شود كه‌ مشخصات‌ كامل‌ دارنده‌ حساب‌ در آن‌ ثبت‌ و هرگونه‌ دريافت‌ بحساب‌ و يا برداشت‌ از حساب‌ در آن‌ ثبت‌ مي‌گردد.
- به روز افتتاح و فسخ حساب هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد.
 -نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادي در حال حاضر به صورت علي الحساب 8% درسال مي باشد
- به حسابهایی که قبل از گذشت 30 روز از تاریخ افتتاح فسخ شوند هیچ سودی تعلق نمی گیرد.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (6 ماهه)
 - حداقل‌ مبلغ‌ براي‌ افتتاح‌ حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌ مدت‌ ويژه‌50.000 ريال‌ است‌.
 - حداقل‌ مدت‌ سپرده‌گذاري‌ معادل‌6ماه‌ تمام‌ مي‌باشد.
 - هرگونه‌ واريز وجه‌ به‌ حساب‌ و يا برداشت‌ از حساب‌ تا زمان‌ سررسيد سپرده‌ مجاز نمي‌باشد.
 - سهم‌ سود حساب‌ سپرده‌ سرمايه‌گذاري‌ كوتاه‌مدت‌ ويژه‌ در پايان‌ هر ماه‌ محاسبه‌ ودر اولين روز اداري ماه بعد به‌ حساب‌ معرفي‌ شده‌ توسط‌ دارنده‌ حساب‌ واريز خواهد شد.
 - پرداخت‌ سود بصورت‌ علي‌الحساب‌ بوده‌ و پس‌ از اعلام‌ سود قطعي‌ و در صورتيكه‌ نرخ‌ قطعي‌ بيشتر از نرخ‌ علي‌ الحساب‌ باشد تسويه‌ حساب‌ با سپرده‌گذار بعمل‌ آمده‌ و مابه‌التفاوت‌ بحساب‌ وي‌ منظور مي‌گردد.
 - در صورتيكه‌ سپرده‌ مذكور قبل‌ از پايان‌30روز از تاريخ‌ افتتاح‌ حساب‌ مسترد شود سودي‌ به‌ آن‌ تعلق‌ نخواهد گرفت‌.
 - در صورتيكه‌ سپرده‌ مذكور پس‌ از 30 روز و قبل‌ از سررسيد مسترد گردد سپرده‌ كوتاه‌ مدت‌ عادي‌ تلقي‌ و سود آن‌ طبق‌ ضوابط‌ و پرداخت‌ سود سپرده‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌ عادي‌ با نرخي‌ معادل‌ نيم‌ درصد كمتر از نرخ‌ سود آنها پرداخت‌ مي‌شود.
 -نرخ سود سپرده کوتاه مدت ویژه براي افرادي كه تا تاريخ 87.03.30  افتتاح حساب نمايند به صورت علي الحساب 16% درسال مي باشد
     در پي استقبال بي نظير هموطنان عزيز مهلت افتتاح حساب سپرده طلايي تا تاريخ 87.03.30 تمديد شد  ، سپرده طلايي خدمتي درخشان از بانك مسكن، با افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه ( 6 ماهه ) 16 درصد سود علي الحساب دريافت كنيد

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (9 ماهه)
تمديد نرخ سود طرح بهار
طبق مصوبه هيات مديره محترم بانك مقرر گرديد سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه نه ماهه كه در قالب طرح بهار افتتاح شده اند در صورت تمديد سپرده ، براي يك دوره سپرده گذاري نه ماهه ديگر ، مشمول نرخ سود 15.5 درصد خواهند شد.

 

► حساب جاری بانک مسکن
حساب ها و سپرده های بانک مسکن ◄

بنر
بنر
بنر
بنر