بنر

بنر
بنر
موسسه اعتباری توسعه

 

مدیرعامل: علیرضا هادیان همدانی

تاریخچه موسسه  اعتباری توسعه

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تأسيس مؤسسات اعتباري را سومين تحول بزرگ در نظام بانکي کشور پس از ملي شدن بانکها و تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا به شمار آورده است. تأسيس مؤسسه اعتباري توسعه را مي توان سرآغاز تحولي بزرگ درجلب مشارکت بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در طرحهاي خرد و کـلان بخشهاي مختلف اقتصادي دانست.چراکه مؤسسات اعتباري مي توانند درتوسعه فعاليتهاي کارآمد اقتصادي و تنوع بخشيدن به اين فعاليتها اهميت و نقش انکار ناپذيري داشته باشند. مؤسسه اعتباري توسعه به عنوان نخستين مؤسسه اعتباري پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باهدف ارائه خدمات مالي اعتباري درعرصه نظام بانکي کشور، درپانزدهم شهريور ماه 1376، تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران آغاز به کارنمود. ازهمان زمان مؤسسه اعتباري توسعه درسايه تلاش و همت مداوم مديران، مشاوران کارشناسان و کارکنان صديق خود توانسته است باتلفيق روشهاي مديريت و رهبري، سازماني منسجم، قوي، پويا، و قابل انعطاف را بوجود آورد و بـا تکيه برتجارب ارزنده مجموعه کارکنان و تازه ترين نرم افزارها و سخت افزارهاي بانکي وديگر تجهيزات مورد نياز، درکنار بانکهاي بزرگ کشورحضوريافته و در عرصه خدمات بانکي ، نوآوري نمايد. توجه به خواست مشتري و همراهي باوي و حفظ منافع آن در تمامي مراحل کار ازاصول را هبردي مؤسسه بوده و خدمتگزاري به مشتريان را نه تنـها وظيفه ، بلکـه هـنر خود مي داند. مؤسسه اعتباري توسعه خدمات خود را درچار چوب آئين نامه هاي اجرائي قانون عمليات بانکداري بدون ربا تدوين و در تمامي زمينه هاي بانکي اقدام به برنامه ريزي و طراحي سيستم نموده است.► سایر خدمات موسسه اعتباری توسعه

 
بنر
بنر
بنر
بنر

افراد حاضر

ما 705 مهمان آنلاین داریم