بنر

تعیین نرخ کارمزد انواع ضمانت نامه های بانکی

شنبه ، 27 مهر 1387 ، 18:30
 
 
بانك مركزى نرخ كارمزد خدمات بانكى در بخش ضمانت نامه ها كه به تصويب مراجع ذى صلاح رسيده است را به سيستم بانكى ابلاغ كرد.اين نرخ ها از ۱۵ مهرماه لازم الاجراست و بانك ها مى توانند در بازار رقابتى و به منظور تصاحب سهم بيشتر در بازار اين نرخ ها را تعديل كنند، به اين شرح است:

۱-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل سپرده هاى بلندمدت ارزى و ريالى ۰‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۲-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل سفته ۱‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۳-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل اموال غير منقول ۱‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۴-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل اوراق مشاركت ۰‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۵-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل ضمانت نامه هاى بانك هاى داخلى يك درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۶-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل ضمانت نامه هاى بانك هاى خارجى ۱‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۷-صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده در مقابل رسيد انبارهاى عمومى ۱‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۵ هزار تومان
۸-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل سپرده هاى بلندمدت ارزى و ريالى ۰‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۹-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل در مقابل سفته ۲‎/۲۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۱۰-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل اموال غير منقول ۱‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۱۱-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل اوراق مشاركت ۰‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۱۲- صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل سهام ۱‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۱۳-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل ضمانت نامه هاى بانك هاى داخلى ۱‎/۲۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۱۴-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل ضمانت نامه هاى بانك خارجى ۲ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان
۱۵-صدور ساير ضمانت نامه ها در مقابل رسيد انبارهاى عمومى ۳ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۵ هزار تومان
براساس اين گزارش، صدور ضمانت نامه هاى نقدى كارمزدى معادل ۱۷ هزار تومان مقطوع دارد و در مقابل تمديد ضمانت نامه مطابق با كارمزد صدور و با توجه به تمديد كارمزد اخذ مى شود.
همچنين براى تقليل يا ابطال ضمانت نامه قبل از سر رسيد، كارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ براى مدت باقى مانده پس از كسر يك ماه محاسبه و مسترد مى شود و حداقل مبلغ كارمزد صدور ضمانت نامه ۱۷ هزار تومان و غير قابل برگشت است.
 
منبع: ابــــرار اقتصادی

► جزئیات اقساط وام 30 میلیونی
رده بندی بانک های ایرانی در میان 1000 بانک برتر جهان ◄

بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر