چک های ارزی بانک سپه

چهارشنبه ، 16 مرداد 1387 ، 15:07
 
 
وصول چك  ارزی

قبول و وصول چكهاي انتقالي دارندگان حساب درسايرشعب يعني اگرمشتري بعلت بعد مسافت نتوانست به شعبه خود مراجعه و چكهايش را به حساب بگذارد به نزديكترين شعبه بانك سپه مراجعه و پس ازواگذاري چكهاي خود درخواست مي كند وجه چكهاي او را به حساب خود نزد شعبه اي كه حساب دارد واريز كنند.
 
نحوه کار :
در ارتباط با چكهاي كه به عهده بانكهاي خارجي مي باشد چكها از طريق پست سريع TNT به شعب خارج اين بانك ارسال و با توجه به مقررات بانكهايي كه عهده دار چك مي باشند ، وصول و از طريق سيستم مخابراتي سوئيفت اعلام وصول مي گردد. چكهايي كه به عهده بانكهاي داخلي است به شكل متمركز به بانكهاي عهده دار چك ارسال و پس از وصول اعلام مي گردد.
 

 

► ضمانت نامه ارزی بانک سپه
اعتبارات اسنادی ارزی بانک سپه ◄

بنر