بنر

وام های ارزی بانک توسعه صادرات

يكشنبه ، 20 مرداد 1387 ، 16:59
 
تسهیلات ارزی بانک توسعه صادرات

 بانك توسعه صادرات ايران به منظور توسعه اقتصادي، جهش صادراتي و ايجاد اشتغال در كشور با شرايط ذيل به متقاضيان حقيقي و حقوقي در قالب يكي از عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا، تسهيلات ارزي پرداخت مي‌كند.
واجدين شرايط استفاده از تسهيلات :
صادركنندگان كالاهاي غير نفتي، خدمات و توليد‏كنندگان
مجريان طرح‌هاي خود گردان با اولويت طرح‌هاي نيمه‏تمام
كارمزد تعهد :
2/0 درصد در سال، براساس مانده استفاده نشده تسهيلات از روز تصويب تا روز استفاده از تسهيلات
نرخ سود تسهيلات :
نرخ سود مورد انتظار تسهيلات به تشخيص بانك با توجه به نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي‌گردد.
در حال حاضر نرخ سود تسهيلات ارزي Libor+%2 تا Libor+%6 مي‌باشد.
دوره استفاده از تسهيلات:
حداكثرشش ماه از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي براي خريد مواد اوليه و مصرفي
حداكثر دو سال از تاريخ گشايش اعتبار اسنادي براي ورود ماشين آلات و اجراي طرح‌ها
حداكثر دو سال از تاريخ تصويب تسهيلات ارزي براي صدور خدمات
دوره تنفس :
حداكثر 6 ماه پس از استفاده كامل از تسهيلات يا پايان دوره استفاده از تسهيلات ( هركدام كه جلوتر باشد).
دوره باز پرداخت :
شش ماه از پايان دوره تنفس در يك قسط براي خريد مواد اوليه و مصرفي
در چهار قسط مساوي و متوالي شش ماهه (قابل افزايش تا 8 قسط) كه اولين قسط آن بلافاصله پس از انقضاي دوره تنفس براي ورود ماشين‏آلات و اجراي طرح‌ها و صدور خدمات آغاز خواهد شد.
وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات:
بانك براي اعطاي تسهيلات ارزي، يك يا تركيبي از وثايق زير را بابت تضمين بازپرداخت تسهيلات اخذ مي‏نمايد:
1- تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي معتبر بانك‌هاي خارجي به نفع متقاضي ايراني
2- ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا شركت‌هاي بيمه معتبر داخلي و خارجي
3- وثيقه ملكي ارزنده شهري و سهل البيع
4- محل اجراي طرح با كليه مستحدثات، تأسيسات و ماشين‏آلات
6- اسناد قابل وصول
7- صورت وضعيت‌هاي تأئيد شده و بدهي قطعي دستگاه‏هاي اجرايي دولتي به متقاضي همراه تأئيديه ذينفع مبني بر انتقال منافع متضمنه به بانك
8- پروانه بهره‏برداري از معدن
9- سفته معتبر
10- هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد
يادآوري:
مبناي محاسبه وثايق ريالي نرخ مرجع در تاريخ تصويب تسهيلات به ميزان اصل و سود و ساير هزينه‏هاي مربوطه خواهد بود.
نحوه مصرف :
از طريق گشايش اعتبار اسنادي و معامله اسناد حمل در وجه فروشنده يا ارايه كننده خدمات (در ارتباط با صدور خدمات فني و مهندسي)
تبصره: در ارتباط با صدور خدمات، استفاده از تسهيلات علاوه بر گشايش اعتبار اسنادي، برداشت به صورت نقدي نيز در مقابل تعهد ارايه اسناد ميسر است.
اعمال نظارت بانك :
بانك از زمان گشايش اعتبار اسنادي تا بازپرداخت آخرين قسط، حسب مفاد قرارداد منعقده بنا به تشخيص و مصلحت خود، مجاز خواهد بود بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي، نظارت‏هاي لازم براي حصول اطمينان از حسن جريان كار را معمول دارد.
ارايه مدارك مربوط به صادرات انجام شده :
استفاده كننده از تسهيلات به صورت ورود موقت مكلف است كه در مدت زمان معيني پس از دريافت تسهيلات كه از طرف بانك تعيين خواهد گرديد، نسبت به ارايه مدارك قطعي صدور كالا (اظهارنامه‌هاي كالاي خروجي، بارنامه‌ها و غيره) كه بابت انجام آن به دريافت تسهيلات مبادرت ورزيده است اقدام نمايد.
 

       
تسهيلات ارزي صادراتي با نرخ 7 درصد
تسهيلات صادراتي از محل بند 7 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور
        بانك توسعه صادرات در راستاي كاهش نرخ سود تسهيلات با هدف توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و در اجراي بند 7 تبصره 2 قانون بودجه سال 1385 كل كشور با شرايط ذيل تسهيلات ارزي پرداخت مي نمايد:
تسهيلات ارزي قبل از صدور كالا و خدمات
تسهيلات ارزي بعد از صدور كالا و خدمات
 
تسهيلات ارزي قبل از صدور كالا و خدمات به منظور تهيه ، تدارك يا توليد و صدور كالا و خدمات در قبال ارائه اعتبار اسنادي غير قابل برگشت مورد قبول بانك كه از طريق يك بانك معتبر خارجي به نفع متقاضي گشايش شده باشد، قرارداد صادراتي معتبر يا صورت وضعيت هاي انجام كار كه مورد تاييد كارفرما قرار گرفته باشد، پرداخت مي گردد.
 
تسهيلات ارزي بعد از صدور كالا و خدمات با هدف تامين مالي صادركنندگان از طريق تنزيل اسناد اعتبار اسنادي صادراتي ( ديداري- مدت دار) و بروات ارزي مدت دار در چارچوب عمليات خريد دين ، پرداخت مي گردد.
 مبلغ تسهيلات :
 تسهيلات پرداختي حداكثر تا 90% مبلغ اعتبار اسنادي صادراتي ، 95% اسناد حمل معامله شده ، 95% بروات ارزي مدت دار و يا 70% مبلغ قرارداد منعقده با خريدار كالا يا خدمات در خارج از كشور خواهد بود.
مدت بازپرداخت تسهيلات:
- مدت بازپرداخت تسهيلات قبل از صدور متناسب با سررسيد اعتبار اسنادي و يا طبق مفاد قرارداد صادراتي ، به تشخيص بانك تعيين مي گردد.
- مدت بازپرداخت تسهيلات بعد از صدور متناسب با سررسيد دوره بازگشت ارز حاصل از صادرات كالا خواهد بود.
نرخ سود تسهيلات :
نرخ سود تسهيلات پرداختي لايبور بعلاوه حداكثر 2% در سال (7 درصد در حال حاضر) مي باشد.
وثايق
براي حسن اجراي قراردادها و تعهدات ، يك يا تركيبي از وثايق زير بنا به تشخيص بانك از متقاضي اخذ خواهد شد:
اسناد قابل وصول
تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي معتبر بانكهاي خارجي به نفع متقاضي ايراني
سپرده ارزي و يا ريالي
ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا شركتهاي بيمه معتبر داخلي و خارجي
وثيقه ملكي ارزنده شهري و سهل البيع
اوراق مشاركت و سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
سفته معتبر
هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد.
بازپرداخت:
مبالغ اصل و سود تسهيلات پرداختي بايد حداكثر تا سررسيد يا سررسيد هاي مندرج در متن قراردادهاي منعقده با بانك به همان ارز پرداختي ، بازپرداخت گردد.
شرايط اعطاي تسهيلات:
افتتاح حساب نزد يكي از شعب بانك و فعال نمودن آن متناسب با تسهيلات درخواستي
ارائه مدارك مورد نياز مشتمل بر:
درخواست استفاده از تسهيلات همراه با شرح فعاليتهاي صادراتي گذشته، برنامه صادراتي آينده، توجيه اقتصادي آن، مبلغ تسهيلات مورد نياز و جدول زمان بندي استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن
يادآوري: چنانچه متقاضي در قبال اعتبار اسنادي صادراتي تقاضاي استفاده از تسهيلات ارزي بانك را داشته باشد، درج نام بانك توسعه صادرات ايران در متن اعتبار بعنوان بانك ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد ضروري است.
اعمال نظارت بانك:
از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود، بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي نظارتهاي لازم را بعمل آورد.
ارائه مدارك مربوط به صادرات انجام شده:
استفاده كننده از تسهيلات ، مكلف است حداكثر تا پايان دوره قرارداد نسبت به ارائه مدارك قطعي صدور كالا و خدمات ( پروانه صادراتي، بارنامه، صورت وضعيت هاي تاييد شده توسط كارفرماو......) اقدام نمايد.
يادآوري: پروانه صادراتي در صورتي جهت ايفاي تعهدات صادراتي منظور خواهد شد كه به نام گيرنده تسهيلات باشد.
در صورتيكه مدارك فوق الذكر در زمان مقرر به بانك ارائه نشود، بر اساس مقررات مربوطه تسهيلات پرداختي با اعمال جريمه عدم ايفاي تعهدات تسويه خواهد شد.
توضيحات:
- بانك توسعه صادرات ايران به منظور حفظ منافع صادركنندگان كالا، تاكيد بر اين دارد كه آنان حتي الامكان صادرات خود را به اتكاي مدارك و اسناد معتبر بين المللي از قبيل : اعتبارات اسنادي (L/C)، بروات، اسناد وصولي و نظاير آنها انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالي با خريداران ، به استناد آن مدارك بتوانند در محاكم بين المللي احقاق حق نمايند.   

 
 

► اعطای اعتبار خریدار و فروشنده بانک توسعه صادرات
پوشش ریسک نوسانت ارز بانک توسعه صادرات ◄

بنر
بنر
بنر
بنر