بنر

اعتبارات اسنادی ارزی بانک توسعه صادرات

يكشنبه ، 20 مرداد 1387 ، 18:48
 
انواع اعتبار اسنادي بانک توسعه صادرات

اعتبارات اسنادي(L/C)

اعتبار اسنادي، تعهد مشروط يك بانك (بر اساس درخواست خريدار) مبني بر پرداخت يا تعهد پرداخت به ذينفع در صورت ارايه اسناد حمل مطابق شرايط اعتبار و تحقق كامل آن شرايط مي باشد. در اينجا به نحوه گشايش سه نوع اعتبار اسنادي به شرح زير اشاره مي كنيم:
- اعتبار اسنادي داخلي ريالي
- اعتبار اسنادي وارداتي
- اعتبار اسنادي صادراتي

اعتبار اسنادي داخلي ريالي
- اعتبار اسنادي داخلي- ريالي بانك توسعه صادرات ايران بر مبناي عقد جعاله گشايش مي‌شود. در صورت درخواست متقاضي و با بررسي و موافقت بانك هنگام ظهر نويسي اسناد و تسويه حساب، امكان اعطاي تسهيلات در قالب عقد فروش اقساطي و مشاركت مدني ميسر مي‌باشد.

شرايط متقاضي و مدارك براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي
١)وجود حساب جاري- ريالي معتبر نزد شعبه گشايش‌كننده
٢)ارايه كارت بازرگاني معتبر
٣)عدم وجود بدهي سررسيد گذشته يا معوق به سيستم بانكي
٤)ارائه مدارك زير:
- فرم تكميل شده اطلاعات جهت بررسي درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي- ريالي.
- فرم تكميل شده درخواست گشايش اعتبار اسنادي داخلي- ريالي
- ارائه وكالتنامه رسمي جهت ترخيص كالا از انبار توسط بانك.
- بيمه نامه از يكي از شركتهاي معتبر داخلي به نفع بانك.
- پيش فاكتور يا قرارداد فروش معتبر كه توسط كارگزار فروشنده تصديق شده باشد

مبلغ اعتبار
گشايش اعتبار اسنادي داخلي- ريالي توسط شعب بانك، براي مبالغ ٥٠٠ميليون ريال و بيشتر از آن انجام مي‌شود.

كارمزد و سود متعلقه
- درصورتي كه در تاريخ پرداخت وجه به كارگزار فروشنده، متقاضي نسبت به تامين صد درصد وجه اسناد اقدامي ننمايد، تا زمان بازپرداخت (ظهر نويسي اسناد و تسويه حساب) سودي به ميزان مابه التفاوت مبلغ پيش پرداخت و كل مبلغ اعتبار محاسبه و وصول خواهد گرديد.
- كارمزد "قرارداد جعاله گشايش اعتبار" از تاريخ گشايش اعتبار، يك در هزار براي حداقل سه ماه و براي بيش از سه ماه ٢٥/٠در هزار براي هر ماه يا كسر هر ماه.
- كارمزد "تمديد قرارداد جعاله گشايش اعتبار" ، ٢٥/٠ در هزار براي هر ماه مي‌باشد.

اسناد مورد نياز جهت درج در شرايط اعتبار
• بارنامه(راهنامه) داخلي صادره توسط شركتهاي حمل و نقل يا ارايه فرم تحويل "كالا به باربري كه ممهور به امضاء ذينفع و بانك ذينفع باشد.
• ارائه گواهي بازرسي كالا حسب مورد و منوط به تشخيص مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري
• سياهه فروش يا صورتحساب
• در سياهه فروش بايد شماره و تاريخ اعتبار اسنادي، نام شعبه گشايش كننده بانك توسعه صادرات ايران ،‌نام شركت بيمه گر و شماره بيمه نامه درج گردد.
• ارايه بارنامه داخلي (راهنامه) مبني بر حمل كالا از مبدا به مقصد كه ممهور به مهر يا امضاء شركت حمل كننده در سربرگ سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور باشد.
• فروشنده طبق نظر خريدار بسته بندي را انجام دهد و بر همان اساس صورت بسته بندي كالا كه نمايانگر نوع بسته بندي ، تعداد بسته ها ، وزن خالص و ناخالص مي باشد را ارايه نمايد.
• ساير مدارك مورد درخواست متقاضي

مدت اعتبار
- مدت اعتبار براي خريد كالا و خدمات و مواد اوليه حداكثر شش ماه و براي خريد كالاهاي سرمايه‌اي حداكثر دو سال مي‌باشد.
- تمديد مهلت اعتبار (در صورت درخواست مشتري) با اخذ مجوز كميته اعتباري امكان پذير مي‌باشد.

ملاحظات
• - در خصوص كالاهاي فسادپذير ،‌معادل صد درصد مبلغ اعتبار اسنادي به عنوان پيش پرداخت از مشتري اخذ مي شود.
- در گشايش اعتبارات اسنادي داخلي- ريالي مقررات UCP500 و اينكوترمز 2000 ملاك عمل مي باشد.
• - در تمام اسناد شماره و تاريخ اعتبار اسنادي ،‌نام شعبه گشايش كننده بانك توسعه صادرات ايران و شماره پيش فاكتور بايد قيد شود.
• - بارنامه شخص ثالث قابل قبول نمي باشد.
• مدت ارايه اسناد حداكثر 21 روز پس از تاريخ حمل كالا (تاريخ بارنامه) و قبل از انقضاي اعتبار مي باشد.
• - ارايه برات در صورت نياز با توجه به درخواست متقاضي.
• - ترانس شيپمنت(حمل كالا از يك وسيله حمل به وسيله حمل ديگر) غير قابل مجاز مي باشد.
محل مراجعه: هريك از شعب بانك توسعه صادرات ايران(واحد ارزي)

اعتبار اسنادي وارداتي

مراحل مختلف اعتبار اسنادي عبارتند از:
الف- گشايش
ب- اصلاح
ج- ظهرنويسي اسناد و پرداخت

الف- گشايش :
بانك توسعه صادرات ، با رعايت ضوابط مقرر اقدام به گشايش انواع اعتبار اسنادي اعم از ديداري و يا مدت دار مي نمايند.

نحوه تامين ارز
١- ارز توافقي (خريد ارز از بانك با ارائه معادل ريالي توسط متقاضي )
2- ارز متقاضي كه مستقيما" از حساب ارزي متقاضي برداشت مي شود.
3- تسهيلات ارزي از منابع بانك (در صورت داشتن مصوبه اعطاي تسهيلات)
4- حساب ذخيره ارزي
5- تسهيلات اعطايي از سوي بانكهاي خارجي(از جمله بانك توسعه اسلامي)

مدارك مورد نياز
1- افتتاح حساب ارزي و ريالي
2- تشكيل پرونده (با ارائه تصوير كارت بازرگاني)
3- اصل پروفرم و ثبت سفارش ممهور به مهر وزارت بازرگاني (معاونت توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني خارجي، دفتر ثبت سفارشات ) به همراه دو سري كپي از اسناد مذكور
4- اصل بيمه نامه باربري حاكي از بيمه كالا نزد يكي از شركتهاي بيمه داخلي و رسيد پرداخت حق بيمه
5- فرم هاي تكميل شده گشايش اعتبار، تعهد ترخيص و خريد ارز (همراه با تمبر مالياتي)
6- به هنگام گشايش اعتبار ، ١٠٠% مبلغ اعتبار به عنوان پيش پرداخت از حساب مشتري برداشت مي شود كه با توجه به درجه اعتبار و نوع فعاليت متقاضي ممكن است پيش پرداخت كمتر از ١٠٠% مورد تصويب كميته اعتباري شعبه و يا مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري ( برحسب مبلغ اعتبار اسنادي ) قرار گيرد.در صورتي كه بر اساس مصوبه كميته اعتباري شعبه يا مركز ، متقاضي اعتبار اسنادي بخشي از وجه اعتبار را تامين نمايد، مدارك ذيل نيز مورد نياز مي باشد.
- فرم قرارداد جعاله تكميل شده ( همراه با تمبر)
- فرم تكميل شده تعهد پرداخت مابقي وجه اعتبار
- تامين وثائق كافي طبق مصوبه شعبه يا مركز
شعب اين بانك متن اعتبار اسنادي را تهيه و از طريق بانك ابلاغ كننده براي ذينفع اعتبار اسنادي ارسال مي كنند.

نكته: براي ورود كالا به مناطق آزاد و يا ترانزيت كالا نيازي به ثبت سفارش نمي باشد. در اين حالت مشتري بايد پيش پرداخت را به ارز بپردازد

محاسبه پيش پرداخت و كارمزد گشايش اعتبار
در مورد استفاده از معادل ريالي متقاضي و محاسبه هم ارز ريالي بابت پيش پرداخت اعتبار مي بايست توجه داشت نرخ ارز در روز گشايش، ملاك تبديل ارز مي باشد. ضمنا" كارمزد دريافتي جهت گشايش اعتبار اسنادي، طبق تعرفه بانك ،‌به صورت ريالي قابل پرداخت مي باشد.

ب) اصلاحيه
- شعب اين بانك، متن اصلاحيه را تهيه و از طريق بانك ابلاغ كننده براي ذينفع اعتبار اسنادي ارسال مي دارند.
- اصلاح و يا حتي ابطال اعتبار اسنادي منوط به تاييد و قبول طرفين مي باشد . كارمزد و هزينه دريافتي جهت مخابره پيام سو ئيفت به بانك كارگزار ، بر اساس ريال محاسبه و اخذ مي شود .
- بر اساس مقررات بين المللي ، درصورت عدم پرداخت هزينه ها كارمزد هاي مربوط به ابلاغ اعتباراسنادي ، اصلاحيه و ساير خدمات بانك ابلاغ كننده ، خريدار موظف به تامين آنها مي باشد.

ج)ظهرنويسي اسناد و پرداخت
- درصورت وجود هر گونه شرايط پرداخت ، اين بانك موظف به پرداخت بر اساس نوع پرداخت قيد شده درمتن اعتباراسنادي است.
- عمليات تسويه ، واريز ، ظهرنويسي و تحويل اسناد اعتبارات اسنادي ديداري دريك مرحله انجام مي گيرد
- شعب، با دريافت اسناد از بانك معامله كننده و با توجه به ميزان پيش پرداخت هنگام گشايش اعتبار و شيوه تامين ارز نسبت به محاسبه و دريافت مابقي مبلغ اعتبار اقدام نموده و پس از آن در خصوص واريز اسناد و ظهرنويسي آن عمل خواهند كرد
- در اعتبارات اسنادي ديداري ، اين بانك پس از اخذ تتمه اعتبار (با توجه به ميزان پيش پرداخت )، نسبت به ظهر نويسي و تحويل اسناد اقدام خواهد نمود.
- در اعتبار اسنادي مدت دار، بانك پس از اخذ وثايق مطمئن، اسناد را ظهر نويسي و تحويل متقاضي مي نمايد ( دراين حالت متقاضي موظف است درسررسيد پرداخت مثلا" ٦ ماه بعد، نسبت به تامين موجودي معادل مانده اعتبار اقدام نمايد. )
محل مراجعه: هريك از شعب بانك توسعه صادرات ايران(واحد ارزي)
 
اعتبار اسنادي صادراتي
اعتبار اسنادي صادراتي توسط بانك خريدار گشايش مي يابد و بانك توسعه صادرات ابلاغ كننده آن به صادركننده ايراني مي باشد.جهت سهولت و تسريع در ارايه خدمات در مراحل مختلف، توصيه مي‌گردد ذينفع اعتبار داراي حساب ريالي و ارزي نزد شعبه مربوطه باشد.

شرايط اعتبار اسنادي صادراتي جهت استفاده از تسهيلات بانك
چنانچه مشتريان محترم قصد دريافت تسهيلات از بابت اعتبار اسنادي صادراتي ديداري مفتوحه به نفع خود را دارند، نسبت به رعايت شرايط اعتبار با موارد ذيل اقدام نمايند و نهايتا شعبه موضوع را به اعتبارات ارسال مي نمايد.
1- اعتبار توسط يكي از كارگزاران اين بانك يا يك بانك معتبر افتتاح گردد ..
2- در صورت افتتاح اعتبار توسط بانكهايي غير از بانكهاي مورد اشاره، اعتبار توسط يكي از بانكهاي موصوف در بند 1 مورد تاييد (Confirm) قرار گيرد.
3- بانك گشايش كننده يا تاييد كننده ، جزو بانكهاي ممنوع المعامله معرفي شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نباشد.
4- ارز اعتبار ، دلار آمريكا ، يورو ، پوند انگليس ، فرانك سوئيس ، ين ژاپن و درهم امارات باشد.
5- محل انقضاي اعتبار ايران باشد.
6- امكان معامله يا پرداخت وجه اسناد توسط بانك توسعه صادرات با درج نام اين بانك در فيلد 46A فراهم گردد . چنانچه بانك تاييد كننده با معامله يا پرداخت وجه نزد اين بانك موافقت نمي نمايد ، مراتب جهت بررسي به مديريت امور بين الملل مورد بررسي قرار گرفته و اعلام نظر مي گردد.
7- پرداخت وجه در مقابل اسناد حمل مطابق شرايط اعتبار ، توسط بانك گشايش يا تاييد كننده ، تعهد شده باشد . در صورتي كه پرداخت وجه توسط بانك انتقال دهنده به ذينفع ثانويه (Transferring Bank) مشروط به وصول وجه اسناد از بانك گشايش كننده باشد ، موضوع توسط مديريت امور بين الملل مورد بررسي قرار گرفته و اعلام نظر مي گردد.
8- اسناد حمل درخواستي و شرايط اعتبار ، غير متعارف ، غير قابل تهيه و اجرا نباشد.
9- پرداخت وجه اسناد ، مشروط به تاييد كالا در مقصد توسط خريدار يا نهادها و يا سازمانهاي مسئول كشور خريدار نگردد .
10- در صورتي كه اعتبار ، قابل انتقال (Transferable) بوده و ذينفع اعتبار متقاضي استفاده از تسهيلات باشد ، شرط مذكور از متن اعتبار حذف گردد .
11- در صورت انتقال اعتبار به ذينفع ثانويه ، استفاده از تسهيلات بانك صرفا" براي ذينفع ثانويه متصور مي باشد
12- پوشش وجه توسط بانكهاي آمريكايي صورت نپذيرد .

شرايط اعتبار اسنادي صادراتي جهت استفاده از تسهيلات بانك
در مورد اعتبارات اسنادي مدت داري كه مشتريان مايلند در مقابل اينگونه اعتبارات از تسهيلات ارزي يا ريالي خريد دين بانك توسعه صادرات ايران استفاده نمايند:
1- شرط اوليه و اساسي: افتتاح اعتبار توسط يك بانك معتبر يا كارگزار اين بانك و در غير اينصورت تأييد (confirm) توسط يك بانك ثالث كه مورد قبول بانك توسعه صادرات ايران باشد.
2- در صورت درخواست ارايه برات به همراه ساير اسناد حمل، برات مزبور بر عهده بانك گشايش يا تأييد كننده صادر گردد.
3- بمجرد دريافت اسناد حمل مطابق شرايط اعتبار، بانك گشايش كننده تعهد پرداخت در سررسيد از جانب خود را به بانك توسعه صادرات ايران اعلام نمايد.
4- اعتبار حاوي شرطي حاكي از فراهم ساختن امكان عدول بانك گشايش كننده از پرداخت وجه در صورت بروز يك اتفاق خاص نباشد.(Rejection Clause)

شرايط اعتبار اسنادي صادراتي جهت پرداخت وجه اسناد در هنگام ارائه به بانك
1-بانك توسعه صادرات ايران به عنوان معامله كننده اسناد حمل، تعيين شده باشد
2- پرداخت وجه اسناد مشروط به شرايط غير متعارف نگردد. براي نمونه منوط داشتن پرداخت وجه به صدور گواهي خاص توسط خريدار يا شخص ثالث در هنگام رسيدن كالا به مقصد مشخص شود
3- اعتبار اسنادي مفتوحه غير قابل برگشت و غير قابل انتقال به اشخاص ثالث باشد
4-نوع ارز اعتبار از ارزهاي معتبر و مورد قبول بانك باشد
5- بانك گشايش يا تائيد كننده متعهد مي گردد وجه اسناد حمل را مطابق شرايط اعتبار را پرداخت مي نمايد.
6- بانك گشايش يا تائيد كننده حائز رتبه A وB باشد. در غير اين صورت پوشش صندوق ضمانت صادرات ايران لازم است.

ارسال اسناد تحت مكانيسم اسناد وصولي عهده خارج (COLLECTION)
صادركنندگان مي‌توانند خارج از مكانيسم اعتبارات اسنادي و بر اساس اعتماد و سوابق قبلي معامله با خريداران، اقدام به انجام معاملات تجاري در قالب اسناد وصولي عهده خارج بنمايند. تحت اين مكانيسم، صادركنندگان مي‌توانند با معرفي بانك خريدار و در صورت حصول اطمينان از صحت و حسن اعتبار بانك مذكور، از بانك توسعه صادرات ايران درخواست نمايند اسناد حمل به بانك خريدار در ازاي اخذ وجه يا تعهد پرداخت در سررسيد معين ارسال نمايد. شايان ذكر اينكه، برخلاف اعتبارات اسنادي كه بانك خريدار درصورت دريافت اسناد مطابق شرايط اعتبار، متعهد به پرداخت وجه مي‌گردد، در اين مكانيسم بانك خريدار هيچگونه تعهدي براي پرداخت وجه اسناد تا زمان مراجعه، ارايه قبولي و پرداخت وجه از طرف خريدار ندارد

ساير توضيحات
مديريت امور بين الملل بانك، شرايط عمومي اعتبارات اسنادي صادراتي را به منظور اعطاي تسهيلات بدين شرح اعلام كرده است.
چنانچه مشتريان محترم قصد دريافت تسهيلات از بابت اعتبار اسنادي صادراتي ديداري مفتوحه به نفع خود را دارند، نسبت به رعايت شرايط اعتبار با موارد ذيل اقدام نمايند و نهايتا شعبه موضوع را به اعتبارات ارسال مي نمايد.
1- اعتبار توسط يكي از كارگزاران اين بانك يا يك بانك معتبر افتتاح گردد .
2- مديريت امور بين الملل در صدد است در جهت دستيابي شعب به اسامي بانكهاي معتبر راهكاري ارائه نمايند . لذا ، تا معرفي راهكار مناسب ، در خصوص بانكهاي معتبر ، مراتب به طور موردي توسط شعبه از بين الملل استعلام گردد .
3- در صورت افتتاح اعتبار توسط بانكهايي غير از بانكهاي موصوف ، اعتبار توسط يكي از بانكهاي موصوف در بند 1 مورد تاييد (Confirm) قرار گيرد .
4- بانك گشايش كننده يا تاييد كننده ، جزو بانكهاي ممنوع المعامله معرفي شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نباشد .
5- ارز اعتبار ، دلار آمريكا ، يورو ، پوند انگليس ، فرانك سوئيس ، ين ژاپن و درهم امارات باشد.
6- محل انقضاي اعتبار ايران باشد .
7- امكان معامله يا پرداخت وجه اسناد توسط بانك توسعه صادرات با درج نام اين بانك در فيلد 46A فراهم گردد . چنانچه بانك تاييد كننده با معامله يا پرداخت وجه نزد اين بانك موافقت نمي نمايد ، مراتب جهت بررسي به مديريت امور بين الملل منعكس گردد .
8- پرداخت وجه در مقابل اسناد حمل مطابق شرايط اعتبار ، توسط بانك گشايش يا تاييد كننده ، تعهد شده باشد . در صورتي كه پرداخت وجه توسط بانك انتقال دهنده به ذينفع ثانويه (Transferring Bank) مشروط به وصول وجه اسناد از بانك گشايش كننده باشد ، مراتب جهت اطلاع از امكان قبول اعتبار به مديريت امور بين الملل منعكس گردد .
9- اسناد حمل درخواستي و شرايط اعتبار ، غير متعارف ، غير قابل تهيه و اجرا نباشد .
10- پرداخت وجه اسناد ، مشروط به تاييد كالا در مقصد توسط خريدار يا نهادها و يا سازمانهاي مسئول كشور خريدار نگردد .
11- در صورتي كه اعتبار ، قابل انتقال (Transferable) بوده و ذينفع اعتبار متقاضي استفاده از تسهيلات باشد ، شرط مذكور از متن اعتبار حذف گردد .
12- در صورت انتقال اعتبار به ذينفع ثانويه ، استفاده از تسهيلات بانك صرفا براي ذينفع ثانويه متصور مي باشد .
13- پوشش وجه توسط بانكهاي آمريكايي صورت نپذيرد .


► ضمانت نامه های ارزی بانک توسعه صادرات
اعطای اعتبار خریدار و فروشنده بانک توسعه صادرات ◄

بنر
بنر
بنر
بنر