بنر

وام فروش اقساطی ماشین آلات بانک مسکن

شنبه ، 19 مرداد 1387 ، 16:55


فروش اقساطی ماشین آلات و تاسیسات


بانك مسكن به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش بخشهاي اقتصادي توليدي (صنعت و معادن و كشاورزي و ...) خدماتي و ... مي‌توانند، اموال منقول و با عمرمفيد بيش از يك سال را بنا به درخواست مشتريان و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست ، خريداري شده و با اخذ تامين ، به صورت اقساطي به آنها بفروشد.
-وسايل توليد : تجهيزاتي است كه از آنها درتوليد انواع محصولات استفاده مي‌شود.
-ماشين آلات : دستگاهها و ابزاري است كه با دست غير مجهز قابل حمل نبوده و به وسيله نيروي محركه كار مي‌كنند.
-تاسيسات : وسايلي كه براي استفاده مطلوب از ماشين آلات و يا انجام فعاليتهاي خدماتي مورد نياز مي‌باشد بعنوان تاسيسات در نظر گرفته مي شود.
-تسهيلات مذكور از نظر مدت جزء تسهيلات ميان مدت و بلند مدت محسوب مي‌گردد و اموالي را شامل مي شود كه عمر مفيد آنها بيش از يكسال است، حداكثر مدت قرارداد براساس سياستهاي اعتباري هر سال مشخص مي‌گردد.
مدت وصول مبلغ فروش اقساطي حداكثر معادل عمر مفيد ماشين آلات و يا تاسيسات مورد معامله و باتوجه به تشخيص مسئولين تصميم گيرنده تعيين مي‌گردد.
بازپرداخت اقساط مي‌تواند حداكثر سه ماه پس از بهره‌برداري باشد. بازپرداخت اقساط به صورت اقساط مساوي و سه ماهه نيز مي‌تواند پرداخت شود.


شرایط اعطای تسهیلات فروش اقساطی ماشین آلات ساختمانی

 ‌ 1 - اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مي‌توانند متقاضي‌ باشند.
 2 - فعال‌ بودن‌ شخص‌ در بخش‌ ساختمان‌
 3 - نوع‌ ماشين‌ آلات‌ بايستي‌ ساختماني‌ باشد.
 4 - داشتن‌ حساب‌ جاري‌ با حداقل 4 ماه کارکرد مطلوب به تشخيص سرپرستی ذی ربط و نداشتن‌ سابقه‌ صدور چك‌ بلامحل‌ و در صورت‌ داشتن‌ سابقه‌ رفع‌ سوء اثراز آن‌
 5 - احراز توانايي‌ بازپرداخت‌ اقساط‌ توسط‌ تسهيلات‌ خواه‌
 6 - حداكثر تسهيلات‌ پرداختي‌ نبايد از 80 % ارزش‌ ماشين‌ آلات‌ تجاوز نمايد.
 7 - وثايق‌ قابل‌ قبول‌:
 اعطای تسهيلات فروش اقساطی به اشخاص حقيقی وحقوقی فعال در بخش ساختمان به منظور خريد ماشين آلات ساختمانی نو و دست اول مرتبط بافعاليت خود درقبال تضمين باز پرداخت اقساط توسط شرکتهای بيمه يا ساير وثائق معتبر ( به استثنای سفته ) مانند غير منقول سهل البيع و اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت صادره توسط دولت ، سهام شرکتهای پذيرفته شده در بورس ( مورد تاييد بانک ) ضمانتنامه های بانکي صادره از طرف ساير بانک ها ، حسابهای بانکی و گواهی سپرده بلندمدت امکان پذير است . درمورد ساير وثائق نامبرده شده ( به جز سفته ) ، سقف اختيارات واحدهای تصميم گيرنده مشابه سقف اختيار آنان در قبال وثيقه غير منقول می باشد.نو و دست اول بودن وسایل تولید - ماشین آلات و تاسیسات در تمامی بخشهای اقتصادی الزامی است.
8- الزام داشتن حساب جاری به عنوان یکی از شرایط پرداخت تسهیلات بدون سپرده بوده و هیچ تعهدی را به منظور پرداخت تسهیلات مذکور نمی نماید.
 9 - مدت‌ فروش‌ اقساطي‌ حداکثر 2 سال‌ مي‌باشد ‌
شرايط خريدار :
1 – داشتن صلاحيت فني و تخصصي و توانايي لازم براي انجام معامله
2 – تناسب موضوع معامله با نوع فعاليت شركت (شخص حقوقي) مندرج در اساسنامه يا شركتنامه
3 – داشتن حسابجاري نزد بانك با حداقل 4 ماه كاركرد مطلوب
4 – شخص حقيقي بايد داراي اهليت هاي لازم باشد.
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده اعتباري تسهيلات فروش اقساطي ماشين آلات و تاسيسات
1 – درخواست كتبي متقاضي
2 – اصل و تصوير مجوز فعاليت متقاضي : (پروانه كسب، موافقت اصولي ، پروانه تاسيس، پروانه بهره برداري يا پروانه توسعه معتبر) برحسب مورد، گواهي فعاليت صنعتي و ...
3 – اصل و تصوير سند مالكيت يا برگ واگذاري زمين و يا سند اجاره زمين برحسب مورد ، كه طرح توليدي در آن واقع گرديده است.
4 – اصل و تصوير شناسنامه و اصل و تصوير كارت ملي (جهت اشخاص حقيقي)
5 – اصل و تصوير از اساسنامه يا شركتنامه و يك نسخه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران كه آگهي ثبت شركت و اسامي صاحبان امضاي مجاز و آخرين تغييرات در آن منعكس شده باشد. (جهت اشخاص حقوقي)
6 –اصل و تصوير سند مالكيت ملك مورد معرفي (وثيقه غير منقول)
7 – بيمه نامه ي كالا به نام بانك و به هزينه متقاضي
8 – پيش فاكتور كالاي مورد نظر به نام متقاضي و فاكتور اصلي به نام بانك
9 – صورت حسابجاري متقاضي (دارا بودن حسابجاري با كاركرد مطلوب به تشخيص شعبه و يا مديريت شعب يكي از شرايط دريافت تسهيلات بوده كه مدت آن طبق سياستهاي اعتباري هر سال تعيين مي گردد.)
10 – گزارش ارزيابي وثائق غير منقول
11 – گزارش كارشناس رسمي دادگستري (برحسب مورد و در صورت تشخيص واحد اعتباري مربوط)

 

► وام فروش اقساطی مواد اولیه بانک مسکن
وام فروش اقساطی واگذاری سهم الشرکه بانک مسکن ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر