وام فنی و مهندسی بانک توسعه صادرات

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 16:09
بانك توسعه صادرات ايران به عنوان يك بانك تخصصي در راستاي برنامه‏هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و به منظور تحقق بخشيدن به توسعه صادرات غيرنفتي به اعطاي تسهيلات مالي به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مبادرت مي‏ورزد.  

انواع تسهيلات:
صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كشور مي‏توانند از تسهيلات ارزي و ريالي اين بانك به منظور تأمين مالي پروژه‏هاي خود، با شرايط ذيل استفاده كنند:  

مبلغ تسهيلات:
مبلغ تسهيلات پرداختي (اعم از ريالي و ارزي) متناسب خواهد بود با مبلغ اعبتار اسنادي صادراتي ارايه شده به بانك (حداكثر تا 90 درصد مبلغ اعتبار) يا مبلغ قرارداد منعقده با كارفرماي خارجي (حداكثر تا 85 درصد مبلغ قرارداد)  
يادآوري مهم: تسهيلات مذكور پس از كسر مبالغ پيش‏پرداخت (حداقل معادل 15 درصد مبلغ قرارداد) و بر مبناي نيازهاي مالي پروژه محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.  
اعتبار اسنادي يا قرارداد ارايه شده بايد معتبر و قابل قبول بانك باشد.  
مبناي پرداخت تسهيلات ريالي نرخ مرجع مي‏باشد.  

دوره استفاده از تسهيلات و نحوه بازپرداخت:
مدت استفاده از تسهيلات و نحوه بازپرداخت آن براساس برنامه زمان‌بندي اجراي پروژه (دوران ساخت و بهره‌برداري آزمايشي) و پرداخت‌هاي كارفرما به پيمانكار ايراني تعيين و در قراردادهاي تسهيلات درج خواهد شد، ليكن مدت اينگونه قراردادها حداكثر از 8 سال (براساس منبع تأمين تسهيلات) تجاوز نخواهد كرد.  
يادآوري: بازپرداخت تسهيلات ارزي (اعم از اصل و سود) به ارز خواهد بود.

نرخ سود تسهيلات:
نرخ سود تسهيلات ريالي طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار پيش‏بيني شده است.  
نرخ سود مورد انتظار تسهيلات ارزي به تشخيص بانك عامل با توجه به نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي‌گردد. در حال حاضر نرخ سود تسهيلات ارزي با توجه به منبع تأمين آن، از LIBOR بعلاوه 2 تا 6درصد در سال (از محل منابع بانك) و يا 2 درصد بالاي نرخ LIBOR شش‌ماهه (از محل حساب ذخيره ارزي كشور) مي‌باشد.  
- نرخ سود تسهيلات ارزي از محل منابع حساب ذخيره ارزي Libor يا CIRR به علاوه 2٪ خواهد بود.  

تضمين تسهيلات:
به منظور حسن اجراي قرارداد يك يا تركيبي از وثايق زير بنا به تشخيص بانك اخذ خواهد شد:  
1- تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي بانك‌هاي معتبر خارجي به نفع متقاضي ايراني  
2- سپرده مدت‌دار (ارزي و ريالي)  
3- ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا شركت‌هاي بيمه معتبر داخلي و خارجي  
4- اموال غيرمنقول ارزنده شهري و سهل‏البيع  
5- پوشش بيمه‏اي داخلي يا بين‏المللي  
6- سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  
7- صورت وضعيت‌هاي تأئيد شده و بدهي‏هاي قطعي دستگاه‏هاي اجرايي دولتي به متقاضي همراه تأئيديه ذينفع مبني بر انتقال منافع متضمنه به بانك  
8- اسناد قابل وصول  
9- سفته معتبر  
10- هر نوع تضمين ديگري كه براي بانك قابل قبول باشد  
يادآوري: مبناي محاسبه وثايق (درخصوص تسهيلات ارزي) نرخ مرجع در تاريخ انعقاد قرارداد به ميزان اصل و سود و ساير هزينه‏هاي مربوطه خواهد بود.  

نحوه مصرف تسهيلات:  
تسهيلات ريالي در قبال قرارداد يا اعتبار اسنادي صادراتي گشايش يافته به نفع صادركننده ايراني و صرفاً جهت تأمين هزينه‏هاي ريالي پروژه (ماشين‏آلات، مصالح و مواد اوليه مورد نياز كه از داخل كشور قابل تأمين باشند) پرداخت خواهد شد.  
تسهيلات ارزي جهت تأمين هزينه‏هاي ارزي پروژه (ماشين آلات، مصالح، مواد اوليه و خدماتي كه از خارج از كشور مي‏بايست تهيه يا تأمين شوند) و از طريق گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده يا سازنده ماشين‏آلات و مواد اوليه و يا ارايه كننده خدمات ميسر خواهد بود.  

شرايط اعطاي تسهيلات:  
براي استفاده از تسهيلات مذكور، متقاضي مي‏بايست درخواست خود را همراه با شرح فعاليت‌هاي گذشته، طرح توجيهي فني، اقتصادي و مالي پروژه مورد نظر در كشور مقصد و مبلغ تسهيلات مورد نياز و جدول زمان‏بندي استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن را به بانك ارايه نمايد. بانك پس از حصول اطمينان كامل از موجه بودن طرح و در صورت لزوم اخذ تأئيديه‏هاي لازم و رعايت اولويت‌هاي ابلاغي نسبت به عقد قرارداد تأمين مالي با مشتري اقدام مي‏نمايد.  

اعمال نظارت بانك:
از زمان پرداخت تسهيلات حسب مفاد قرارداد منعقده، بانك مجاز خواهد بود كه بنا به تشخيص و مصلحت خود، بر نحوه استفاده از تسهيلات پرداختي نظارت‌هاي لازم را به عمل آورد.  

توضيحات:

بانك توسعه صادرات ايران به منظور حفظ منافع صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، تأكيد بر اين نكته دارد كه آنان حتي‏الامكان صادرات خود را به اتكاي مدارك و اسناد معتبر بين‏المللي از قبيل اعتبار اسنادي معتبر يا قرارداد معتبر و نظاير آن انجام دهند تا در صورت بروز اختلاف احتمالي با كارفرمايان، به استناد آن مدارك بتوانند در محاكم بين‏المللي احقاق حق نمايند.  
چنانچه متقاضي در قبال اعتبار اسنادي تقاضاي استفاده از تسهيلات ريالي يا ارزي بانك را داشته باشد، لازم است كه در متن اعتبار، نام بانك توسعه صادرات ايران به عنوان ابلاغ كننده و معامله كننده اسناد درج گردد.  ► وام کسب و کار موسسه مالی و اعتباری سینا
وام کشاورزی بانک ملت ◄

مطالب مرتبط

وام کسب و کار در بخش صنعت و معدن بانک تجارت

وام کسب و کار در بخش خدمات و پیمانکاری بانک تجارت

وام کسب و کار در بخش بازرگانی بانک تجارت