اخبار بورس

طبق اطلاعات منتشره سال مالی منتهی به 29/12/93 ؛ سود هر سهم شرکت با سرمایه معادل 4.000 میلیارد ریال به مبلغ 6.308 ریال محقق شده است که بیانگر پوشش 95 درصدی مبلغ پیش بینی شده می باشد.این رقم نسبت به سال 92 حدود 11 درصد رشد داشته است.سود هر سهم تلفیقی نیز با 12 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به مبلغ 6.325 ریال می باشد.

 
بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر