وام جعاله موسسه اعتباری توسعه

سه شنبه ، 15 مرداد 1387 ، 16:13
جعاله
جعاله تکمیل ساختمان:
کسانی که برای تکميل ساختمان خود ( در مرحله ايی که 30% کار انجام شده باشد) نياز به استفاده از تسهيلات داشته باشند ، می توانند ابتدا با افتتاح حساب نزد يکی از شعب و سپس با ايجاد گردش عملياتی مناسب ظرف 3 ماه ، تقاضای استفاده از تسهيلات را  به شعبه مربوطه ارائه دهند. شعبه  نيز به تشخيص کارشناس مربوطه و  با اخذ وثـايق لازم ، در قالب عقد جعاله تکميل ، تسهيلات مربوطه را در اختيار متقاضی قرار خواهد داد .
مدت بازپرداخت  : به تشخيص کارشناس و با توجه به مدت دوران ساخت و تکميل ساختمان.
مدارک مورد نياز جهت اشخاص حقيقی :
1-  فتوکپی شناسنامه
2 - گواهی اشتغال به کار يا جواز کسب برای مشتريانی که برای استفاده شخصی اقدام به احداث ساختمان می نمايند و برای کسانی که ساختمان را برای فروش  احداث می نمايند نيازی به گواهی اشتغال نمی باشد .
3- معرفی  پروژه
4 -  جواز ساخت ( پروانه ساخت )
5 -  فتوکپی سند مالکيت پروژه 
6 - گواهی عدم خلاف 
مدارک مورد نياز جهت اشخاص حقوقی :
1 – کپی  شناسنامه تمامی مديران و اعضای هيات مديره
2 - آگهی تاسيس
3-  اساسنامه شرکت
4 -  شرکت نامه
5-   آخرين تغييرات انجام شده در روزنامه رسمی
6 -  صورتهای مالی سه سال گذشته
7-  معرفی پروژه
8 -  جواز ساخت
9 -   فتوکپی سند مالکيت پروژه
10 -  گواهی عدم خلاف پروژه
وثائق مورد نياز  :
وثائق در قالب  سفته ، در رهن قراردادن ملک مسکونی ارزنده ( بطوريکه70 % مبلغ ارزيابی ، اصل و سود مبلغ تسهيلات اعطا شده را پوشش دهد.)

جعاله تعمیر ساختمان:
متقاضيان می توانند جهت تعمير مسکن و نيز تعمير و تجهيز محل کار خود تقاضای تسهيلات بانکی نمايند . موسسه اعتباری توسعه نيز به تشخيص کارشناس مربوطه و اخذ وثايق لازم ، در قالب عقد جعاله تعمير ، تسهيلات مربوطه را در اختيار متقاضی قرار می دهد .
مدت بازپرداخت : با توجه به ميزان تسهيلات و حداکثر 36 ماه 
سود دريافتی : 27%  در سال
مدارک مورد نياز جهت اشخاص حقيقی :
1-  فتوکپی شناسنامه
2 -  گواهی اشتغال به کار يا جواز کسب و يا ساير مستغلات مربوط به درآمد متقاضي
3 -  فتوکپی سند مالکيت 
مدارک مورد نياز جهت اشخاص حقوقی :
1 – کپی  شناسنامه تمامی مديران و اعضای هيات مديره
2 - آگهی تاسيس
3-  اساسنامه شرکت
4 -  شرکت نامه
5-   آخرين تغييرات انجام شده در روزنامه رسمی
6 -  صورتهای مالی سه سال گذشته
7-   فتوکپی سند مالکيت

وثائق مورد نياز  :
وثائق در قالب   سفته ، در رهن قراردادن ملک مسکونی ارزنده ( بطوريکه 70 % مبلغ ارزيابی  اصل و سود مبلغ تسهيلات اعطا شده را پوشش دهد► وام اجاره به شرط تملیک موسسه اعتباری توسعه

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر