تلفن بانک کشاورزی

دوشنبه ، 14 مرداد 1387 ، 17:19
 
تلفن بانک کشاورزی (تلفن بانک مهر)
 
شماره تماس تلفن بانک کشاورزی :  22901500
 
با استفاده از سيستم تلفنبانك مهر، مشتريان دارنده انواع كارتها و حساب متمركز مهر، مي توانند از طريق شماره تلفن 22901500 بدون محدوديت زمان و نياز به مراجعه به دستگاههاي خودپرداز بانك، از وضعيت حساب خود شامل مانده حساب، سه تراكنش آخر حساب و وضعيت چكها مطلع شده و از طريق نمابر صورتحساب خود را دريافت نمايند. همچنين اطلاع از وضعيت كارت شامل، موجودي، سه تراكنش آخر نيز از ديگر خدمات اين سيستم بوده و از اين طريق مي توانند مفقودي كارت خود را اعلام نموده و از شماره رمز حساب خود نيز مطلع شوند.
مشتريان حسابهاي دولتي، حقوقي، مشترك و حقيقي فاقد كارت براي دريافت رمز تلفنبانك خود به شعبه‌اي كه در آن افتتاح حساب نموده اند مراجعه نمايند.

دستورالعمل مربوطه:
الف : تعريف رمز دوم كارت جهت استفاده در سيستم تلفنبانك
جهت استفاده از سيستم فوق لازم است دارندگان كارت‌هاي بانك كشاورزي پس از مراجعه به يكي از دستگاههاي خودپرداز بانك نسبت به اعلام رمز دوم كارت خود جهت استفاده در سيستم تلفنبانك به شرح زير اقدام نمايند :
1- قراردادن كارت در دستگاه و ورود رمز 4 رقمي توسط مشتري.
پس از وارد نمودن رمز 4 رقمي، منوي « انتخاب نوع خدمات » نمايش داده مي شود .
2- انتخاب گزينه « عمليات رمز يا pin change »
3- پس از انتخاب گزينه فوق منوي « انتخاب نوع سرويس عمليات رمز » بر روي LCD دستگاه خودپرداز نمايان مي شود كه مشتري بايد گزينه « تخصيص يا تغيير رمز دوم كارت » را انتخاب كند.
تغيير رمز اول كارت
CARD PIN
تخصيص يا تغيير رمز دوم كارت
PIN 2
• رمز اول كارت همان رمز معمول است كه جهت استفاده كارت در پايانه هاي حقيقي نظير دستگاه خودپرداز ( ATM )، پايانه شعب ( Pin Pad ) و پايانه فروش ( POS) كاربرد دارد .
• رمز دوم كارت رمزي است كه جهت استفاده در پايانه هاي مجازي نظير تلفنبانك كاربرد دارد. رمز فوق عددي حداقل 6 رقمي است كه صرفاً به هنگام استفاده از شماره كارت ( و نه شماره حساب) جهت ورود به سيستم كارايي دارد .
4- پس از انتخاب گزينه فوق عبارت « لطفاً رمز دوم جديد 6 تا 12 رقمي خود را وارد نماييد» نمايان مي شود كه مشتري بايد به انتخاب خود و بصورت دلخواه عددي 6 تا 12 رقمي را وارد نموده و سپس كليد ثبت را فشار دهد . با فشار دادن كليد فوق عبارت « لطفاً مجدداً رمز دوم جديد خود را وارد نمائيد » نمايش داده مي شود كه مشتري بايد مجدداً رمز 6 تا 12 رقمي اعلامي در مرحله قبل را وارد نمايد.
پس از طي مرحله فوق مشتري داراي رمز تلفنبانك ( حداقل 6 رقمي ) خواهد شد كه مي‌بايستي آنرا نزد خود به نحو مقتضي حفظ و نگهداري نمايد .

ب : استفاده از تلفنبانك مهر
پس از ثبت و معرفي رمز دوم كارت در دستگاه خودپرداز، مي توان پس از برقراري تماس با شماره تلفن 22901500 و ورود شماره كارت يا شماره حساب و استفاده از اين رمز به شرح ذيل وارد سيستم تلفنبانك شده و عمليات غير مالي مورد نظر را انجام داد.
1- برقراري تماس با شماره تلفن 22901500-021
2- ورود صرفاً شماره 16 رقمي كارت براي بار اول
3- ورود رمز دوم كارت كه عددي حداقل 6 رقمي است ( رمز فوق همان رمزي است كه در مرحله الف توسط مشتري و با مراجعه به ATM تعريف شده است . )
4- انتخاب كليد مرتبط با فعاليت ها :
كليد 1 : استعلام موجودي حساب
كليد 2 : استعلام سه گردش آخر حساب
كليد 3 : ارسال صورتحساب از طريق نمابر
كليد 5 : اعلام مفقودي كارت
كليد 6 : شنيدن رمز حساب : رمز فوق عددي 4 رقمي است كه توسط سيستم و بصورت شنيداري به مشتري اعلام مي شود . اين رمز جهت استفاده از سيستم به هنگام ورود شماره حساب مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
كليد صفر : قطع ارتباط
جهت ورود به سيستم مي توان هم از شماره كارت و هم از شماره حساب استفاده كرد ليكن در حالت اول بايد از رمز 6 تا 12 رقمي و در حال دوم از رمز 4 رقمي اخذ شده از سيستم استفاده كرد .
در حالت استفاده از شماره حساب جهت ورود به سيستم كليدهاي 4 و 5 داراي كاركردهاي ذيل هستند :
كليد 4 : تغيير رمز حساب
كليد 5 : شنيدن آخرين وضعيت چك مورد نظر
 
امکانات مورد استفاده تلفنبانک کشاورزی 
تلفنبانكِ بانكِ كشاورزي با خدمات ويژه و انحصاري وبه صورت غيرمتمرکز و لحظه اي(هرشعبه به صورت مستقل)، از قبيل اعلام مانده انواع حسابها و اعلام وضعيت چكهاي واگذاري به اتاق پاياپاي به شرح زيردر خدمت مشتريان بانك كشاورزي قراردارد.

حساب جاري:

• اعلام آخرين موجودي
• اعلام آخرين گردشهاي حساب ( حداكثر 25 گردش ) از طريق دورنگار
• اعلام سه گردش آخر
• اعلام وضعيت گردش يك چك ، با ورود شماره چك و يا شمارة فيش
• اعلام وضعيت چكهاي به حساب گذاشتة ساير بانكها با ورود شماره چك واگذار شده

حساب قرض الحسنة پس انداز:
• اعلام آخرين موجودي
• ارسال آخرين گردشهاي حساب (حداكثر 25 گردش ) از طريق دورنگار

حساب سپردة كوتاه مدت :
• اعلام آخرين موجودي
• اعلام سود محاسبه و واريز شده به حساب
• ارسال آخرين گردشهاي حساب (حداكثر 25 گردش ) از طريق دورنگار

حساب سپردة بلند مدت :
• اعلام سود محاسبه و واريز شده همراه با اعلام نوع و شماره حساب واريزي

تغير رمز:
• امكان تغيير رمز ورود به سيستم توسط مشتري
 
   
دستورالعمل پرداخت مكانيزه قبوض از طريق تلفنبانك سيستم مهر بانك كشاورزي

پس ازبرقراري تماس باشماره تلفن 22901500 وشماره گيري كليد 2 ، سيستم پرداخت قبوض تلفنبانك فعال مي شود. اين نرم افزار قابليت پرداخت قبوض و همچنين ارائه اطلاعات قبوضي كه تاكنون پرداخت شده است رادارا مي باشد .
الف ) باشماره گيري كليد 1، امكان ارائه اطلاعات قبوضي كه تاكنون پرداخت شده وجود خواهد داشت .
- وارد نمودن شناسه قبض
- وارد نمودن شناسه پرداخت قبض
دراين مرحله اطلاعات قبض به مشتري اعلام خواهد شد بنابراين درصورتيكه اطلاعات اعلامي
صحيح باشد كليد1 شماره گيري ودرغير اينصورت كليد 2 شما ره گيري مي شود.
كليدهاي فعال پس از اعلام پيغام :
شماره گيري كليد 1: اعلام پيغام « قبض شما پرداخت گرديده است »
شماره گيري كليد 2: اعلام پيغام « اطلاعات قبض شما درسيستم موجود نمي باشد »
كليد 1: جهت دريافت اطلاعات قبض
كليد 2: بازگشت به منوي اوليه پرداخت قبض
كليد 3: خاتمه ارتباط
- شماره گيري كليد1: اعلام اطلاعات قبض به همراه شماره پيگيري .
ب ) باشماره گيري كليد 2، امكان پرداخت قبض ازطريق اين سيستم فراهم خواهد بود .
- وارد نمودن شماره كارت
- واردنمودن شناسه قبض
- واردنمودن شناسه پرداخت قبض
دراين مرحله اطلاعات قبض به مشتري اعلام مي شود، بنابراين درصورتيكه اطلاعات اعلامي
صحيح باشد كليد1 شماره گيري ودرغيراينصورت كليد2 شماره گيري شود..
كليدهاي فعال دراين مرحله :
كليد1: پرداخت قبض
كليد2: بازگشت به منوي اوليه پرداخت قبض
كليد3: خاتمه ارتباط
- شماره گيري كليد 1: واردنمودن شماره رمز كارت .
درصورت درج صحيح اطلاعات ، مبلغ قبض باكسر ازحساب به حساب شركتي كه قبض آن پرداخت شده واريز مي گردد.

 

► اینترنت بانک کشاورزی
کارت های بانک کشاورزی ◄

بنر