بنر

اعطاي تسهيلات جهت خريد کالاهاي مصرفي با دوام

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 13:51
 
تسهيلات مذکور جهت خريد کالاهاي با دوام مصرفي ساخت داخل با رعايت مقررات و ضوابط (به شرح ذيل) در قالب عقد فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک امکان پذير خواهد بود .

•    کالاي ساخت داخل به محصولاتي اطلاق مي شود که فرآيند ساخت، توليد يا مونتاژ آن در داخل کشور انجام ميگيرد.
•    کالاي مصرفي با دوام ساخت ايران ، کالاي نو ومصرفي با دوام است که عمر مفيد آن بيش از يکسال باشد .

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات

1.    اعطاي تسهيلات صرفاً به مصرف کنندگان نهايي يا از طريق انتقال مانده تسهيلات توليد کننده به خريداران صورت مي گيرد .
2.    نرخ سود تسهيلات اعطايي ، معادل نرخ سود بخش خدمات مي باشد .
3.    مدت بازپرداخت تسهيلات براي خودرو با سقف 50 ميليون حداکثر 5 سال و براي ساير کالاهاي ياد شده با سقف 30 ميليون حداکثر سه سال مي باشد .
4.    حداکثرتسهيلات اعطايي به هر متقاضي معادل 80% قيمت انواع کالاهاي مورد خريد بر اساس سقف های مندرج در بند 3 مي باشد.
5.    اعطاي تسهيلات پس ازارائه فاکتورمعتبرکه داراي نام ونشاني فروشنده وخريدار وممهور به مهرفروشنده باشد امکان پذير است .
6.    جهت پرداخت تسهيلات فوق ارائه تصويرشناسنامه متقاضي وضامن،کارت پايان خدمت متقاضي،آخرين فيش حقوقي متقاضي (در مورد متقاضيان حقوق بگير) وضامن(درصورتيکه ضامن نيزحقوق بگير باشد)وتکميل فرم تعهد نامه و قراردادهاي مربوطه الزاميست.درضمن ميزان حقوق ومزاياي حقوق بگيران مي بايستي حداقل معادل دوبرابرقسط ماهانه تسهيلات باشد.

 

► وام جعاله
وام های زود بازده ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر