بنر

وام های زود بازده

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 13:55
 
بانک صادرات ایران در راستای تحقق اصل مشتری محوری و ارائه خدمات شایسته به مشتریان، به بهره‌گیری از فن‌آوری‌های روز، طرحی به نام دستور پرداخت را در شعب سپهری خود اجرا نموده است کلیه مشتریان می‌توانند با استفاده از این طرح، مسئولیت وصول مطالبات یا پرداخت دیون آتی خود را به بانک محول نمایند.

مشخصات طرحهای زودبازده


1.    بنگاه‌های کوچک اقتصادی به واحدهای تولیدی (کالا و خدمات) گفته می‌شود که میزان اشتغال آنها کمتر از پنجاه نفر باشد.
2.    دامنه مشمول استفاده از این تسهیلات شامل طرحهای جدید، طرحهای نیمه تمام و طرحهای توسعه‌ای بنگاه‌های موجود می‌باشد.
تبصره 1 : بخش بازرگانی به لحاظ عدم انطباق با مفاد مصوبه مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار از شمول این طرحها خارج است.
تبصره 2 : به منظور تکمیل واحدهای اقتصادی نیمه تمام و توسعه و تثبیت اشتغال در واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ و رفع مشکل نقدینگی در این واحدها بانکهای عامل از محل تسهیلات با معرفی کار گروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استانها می‌توانند تا سقف 20 درصد از تسهیلات را به امر فوق اختصاص دهند.
3.    طرحهای خود اشتغالی صرفاٌ در شرایط نظارت شده و تحت مسئولیت نهادهایی نظیر کمیته امداد حضرت امام (ره)، سازمان صنایع دستی و ... آن هم در قالب تفاهمنامه منعقده با وزارتخانه کار و امور اجتماعی حداکثر تا ده درصد اشتغال مورد نیاز سالانه تصویب و اجرا نمایند.
تبصره : باستثناء موارد مندرج در بند 3 فقط طرحهای واجد توجیه فنی، اقتصادی و مالی که حداکثر 5 فرصت شغلی جدید پایدار ایجاد نمایند به بانکها معرفی شوند و طرحهای مغایر با این بند و بند 3 مسترد شوند. بانکهای عامل نیز موظفند از پذیرفتن طرحهای مغایر خودداری نمایند.
4.    اولویت‌های موضوعی این دستور العمل عبارت است از :
1- تعاونی بودن
2- کارآفرینی
3- سرانه ایجاد اشتغال
4- سهم آورده متقاضی.
5.    حداکثر میزان تسهیلات اعطایی معادل ده میلیارد ریال برای متقاضیان معرفی شده از سوی کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان (اعم از افراد حقیقی و حقوقی) می‌باشد.
تبصره : در بخش صنایع غذایی حداکثر میزان تسهیلات معادل سی میلیارد ریال می‌باشد.
6.    نرخ سود تسهیلات مورد عمل در کلیه طرحها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد.
تبصره 1 : میزان یارانه طرحها در هر بخش توسط کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با توجه به آیین نامه بانک مرکزی ج.ا.ا تعیین می‌گردد.
تبصره 2 : یارانه تسهیلات بانکی اعطایی مشمول این دستورالعمل تابعی از سه عامل: موضوع، منطقه و زمان که در ذیل بطور مشروح اشاره شده می‌باشد.
الف) موضوع:

o    فعالیت در بخش کشاوزی تا 4 درصد تسهیلات اعطایی.
o    فعالیت در بخش صنعت و معدن تا 5/3 درصد تسهیلات اعطایی.
o    فعالیت در بخش خدمات تا 2 درصد تسهیلات اعطایی (در خدمات آموزشی تا 4 درصد).
o    تعاونی بودن طرح 1 درصد تسهیلات اعطایی.
o    کارآفرینی و سرانه ایجاد اشتغال و صادراتی بودن تولیدات تا 3 درصد تسهیلات اعطایی.
تبصره : ماده فوق بر مبنای نظر کار گروه و اشتغال و سرمایه‌گذاری و در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعمال می‌گردد.
ب) منطقه:

o    اجرای طرحهای اقتصادی در روستاها و دهستانهای نقاط کمتر توسعه یافته: 4 درصد.
o    اجرای طرحهای اقتصادی در مراکز بخش‌ها و شهرستانهای کمتر توسعه یافته: 3 درصد.
o    اجرای طرحهای اقتصادی در مراکز استانهای کمتر توسعه یافته: 1 درصد.
o    اجرای طرحهای اقتصادی در روستاها و دهستانهای غیر شهرستانهای مرکز استان در مناطق برخوردار: 2 درصد.
o    اجرای طرحهای اقتصادی در بخش‌ها و شهرستانهای مناطق برخوردار غیر از شهرستانهای مرکز استان: 1 درصد.
o    روستاها و دهستانهای شهرستانهای مراکز استان: 1 درصد.

ج) زمان:

چنانچه امتیازات متقاضی به صورتی باشد که یارانه دولت در طرح متقاضی به 15 درصد نرسد، به ازای هر 10 درصد زمان تسریع در انجام طرح نسبت به کل زمان استاندارد اجرای طرح (مصوب دستگاه اجرایی ذیربط) یک درصد به سهم یارانه دولت اضافه می‌شود.
7.    سهم آورده متقاضی براساس توجیه پذیری طرح و میزان و نوع وثائق تعیین و میزان آن حداقل 10 درصد می‌باشد.
8.    مدت زمان اجرایی طرحهای مذکور (عملیات ساخت) حداکثر 24 ماه و مدت زمان بازپرداخت آن به تشخیص بانک حداکثر 5 سال خواهد بود.
تبصره 1 : مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یکسال می‌باشد و به اینگونه تسهیلات یارانه تعلق نمی‌گیرد.
تبصره 2 : چنانچه دوره تنفس در طرح پیش‌بینی شود حداکثر تا سقف یکسال به مدت زمان فوق اضافه می‌گردد.
تبصره 3 : ملاک محاسبه زمان شروع طرح سرمایه‌گذاری، اعلام زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات توسط بانک عامل می‌باشد.
9.    وثائق و تضمینات طرحهای معرفی شده معادل اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرح زیر خواهد بود :
الف) زمین و مستحدثات طرح
ب) چنانچه رهینه ارائه شده قابل توثیق نبوده و یا تکافوی طرح را ننماید، مشتری باید نسبت به تأمین وثائق و تضامین (تضامین خارج از طرح، تضمین دولت، تضمین بیمه‌ها و موسسات تضمین اعتبار) کافی اقدام لازم معمول نماید.
10.    متقاضیان که دارای بدهی معوقه به نظام بانکی بوده و تا زمان معرفی طرح نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام ننموده‌اند، حق استفاده از منابع موضوع این دستور العمل را ندارند.
تبصره : پرداخت تسهیلات به متقاضیان دارای چکهای برگشتی منوط به رفع اثر چک برگشتی می‌باشد.

 

► اعطاي تسهيلات جهت خريد کالاهاي مصرفي با دوام
اجاره به شرط تمليك ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر