بنر

وام های قرض الحسنه

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 14:21

قرض الحسنه قراردادي است که بموجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در اين دستورالعمل به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده) به قرض واگذار مينمايد. به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا اعطاي تسهيلات قرض الحسنه درموارد زير مجاز ميباشد :

1.    شرکتهاي تعاوني به منظور ايجاد کار
2.    کارگاهها و واحدهاي توليدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور کمک به افزايش توليد
3.    رفع احتياجات ضروري اشخاص حقيقي
4.    هزينه ازدواج و تهيه جهيزيه
5.    هزينه درمان و بيماري
6.    هزينه تعمير و تامين مسکن
7.    کمک هزينه تحصيلي
8.    کمک هزينه براي ايجاد مسکن در روستايي ها
9.    رفع نيازهاي ضروري

مدت قرارداد
درحال حاضر حداکثر مدت تسهيلات قرض الحسنه سه سال ميباشد .

نرخ کارمزد
درحال حاضر 4% در سال بوده و کارمزد متعلقه نسبت به مانده بدهي در ابتداي هر سال نقداً از مشتري دريافت مي‌گردد.
قرض الحسنه ازدواج
اعطاي تسهيلات فوق درچهارچوب ضوابط مربوطه صورت مي گيرد و سقف مبلغ قابل پرداخت در حال حاضربراي هزينه ازدواج و جهيزيه پنج ميليون ريال وساير موارد دو ميليون ريال مي باشد.

مدارک لازم
1.    کپي سندازدواج (ازتاريخ وقوع عقد مندرج درسندازدواج حداکثربيش ازدوسال نگذشته باشد.)
2.    کپي شناسنامه عروس وداماد
3.    اخذ گواهي حقوق ودرصورت عدم اشتغال به کاراخذ تعهد معتبرازشخص ثالث مبني برپرداخت اقساط
4.    احرازوضعيت نظام وظيفه داماد الزامي نمي باشد
5.    اخذ گواهي اشتغال به تحصيل (درصورت دانشجوبودن زوجين)
6.    تکميل فرم درخواست وقرارداد
7.    ارائه تضمين کافي(سفته با ظهرنويسي ضامن موردقبول بانک)
o    اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه فقط شامل اولين ازدواج مي باشد.
o    اعطاي تسهيلات قرض الحسنه فقط توسط يک بانک پس ازممهورنمودن حاشيه صفحه اول سند به مهرباقيد مبلغ و تاريخ قابل پرداخت خواهد بود.
o    اعطاي تسهيلات بايستي فقط درمحدوده عملياتي شعبه براساس نشاني متقاضيان صورت پذيرد.► وام مشارکت مدنی
وام های سلف ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر