بنر

وام های سلف

پنجشنبه ، 28 شهریور 1387 ، 14:13
 
عبارتست از پيش خريد نقدي محصولات واحدهاي توليدي به قيمت معين که به منظور تامين قسمتي از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بکار گرفته مي شود. (اعم از اينکه مالکيت آنها متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد.)

شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات :

1.    اين تسهيلات در مورد خريد کالاهايي مصداق مي يابد که؛
o    واحدتوليدي آن داير بوده و در مرحله بهره برداري قرارداشته باشد.
o    نياز پولي متقاضي الزاماً براي توليد همان محصول بوجود آمده باشد.
2.    مدت معامله سلف حداکثر معادل يک دوره توليد مي باشد ، مشروط بر اينکه از يکسال تجاوز ننمايد.
3.    قرارداد معاملات سلف قابل تمديد نمي باشد.
4.    متقاضي راساً توليد کننده کالاي مورد معامله سلف باشد.
5.    کالاي مورد معامله بايد باتوجه به روشهاي متداول توليد و سوابق امر از کيفيت مناسب و مطلوب برخوردار باشد.
6.    کالاي مورد معامله بايد در زمان تحويل سهل البيع بوده و فاسد شدني نباشد.
7.    فروشنده کالا ، در بخشهاي "صنعت و معدن" و "کشاورزي" فعاليت نمايد.
8.    نرخ سود قرارداد باتوجه به بخش فعاليت متقاضي تعيين ميگردد.


 

► وام های قرض الحسنه
وام فروش اقساطي ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
بنر