وام قرض الحسنه و سپرده گذاری بانک تجارت

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 18:19
 
 قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده)، به قرض واگذار نماید.

سقف تسهیلات :
در حال حاضر برای هزینه های ازدواج 000ر000ر5 ریال (برای هر یک از زوجین) ،
هزینه های درمان بیماری و تامین مسکن 000ر000ر2 ریال می باشد.
کارمزد : در حال حاضر نرخ کارمزد 4% در سال می باشد که این مبلغ غیرقابل استرداد است.
مدت : حداکثر مدت اعطای تسهیلات قرض الحسنه عادی 36 ماه می باشد.

شرایط متقاضی :
- اهلیت قانونی داشته و توانائی بازپرداخت اقساط را داشته باشد.
- محل کار یا سکونت او در حوزه فعالیت شعبه باشد.
- به هیچیک از شعب بانک تجارت و یا سایر بانکها بابت قرض الحسنه مورد استفاده ، بدهی نداشته باشد.
- متقاضی از کارکنان شاغل در بانکها نبوده و همچنین ضامنین نیز نمی توانند از کارکنان شاغل در بانک تجارت باشند.
- کارگران ، کارکنان دولت ، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ، ایثارگران و بیماران کلیوی با ارائه معرفی نامه از نهادها و سازمانهای ذیربط در اولویت می باشند.
ضوابط خاص اعطای قرض الحسنه:
اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ،مشمول مزدوجین همان سال و سال قبل می گردد.
- تقاضا کننده تسهیلات تامین هزینه های ازدواج ، شخص داماد یا عروس یا ولی قهریی یا قانونی یا قیم قانونی وی می باشد.
- ارائه عقدنامه ازدواج (اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز دینی اهلیت های مذهبی مورد تائید قرار بگیرد) و شناسنامه ها و تصویر آنها الزامیست.
- از متقاضی تسهیلات ، تعهدنامه ای مبنی بر عدم استفاده از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و جهیزیه سایر بانکها ، اخذ می گردد.
 ضوابط خاص اعطای قرض الحسنه درمان بیماری:
- ارائه اصل و تصویر مدارک مربوط به هزینه های درمانی که از طرف مراکز درمانی یا پزشک معالج صادر گردیده و حداکثر بیش از شش ماه از تاریخ صدور آن نگذشته باشد (برای بیماران کلیوی یکسال).
- پرداخت قرض الحسنه برای جراحیهای زیبایی ممنوع است.
- متقاضی تسهیلات قرض الحسنه می تواند برای درمان بیماری و یا جراحی بستگان درجه اول ودرجه دوم تحت تکفل خود درخواست قرض الحسنه نماید.
ضوابط خاص اعطای قرض الحسنه تامین مسکن:
- چون متقاضیان تامین مسکن عمدتاً افرادی هستند که بابت تامین ودیعه یا پیش پرداخت اجاره ، درخواست استفاده از تسهیلات مذکور را می نمایند ، در اینصورت با دریافت مدارک مثبته (اجاره نامه رسمی یا عادی) اعطای تسهیلات امکان پذیر می باشد.
- متقاضی باید کتباً تعهد نماید که از تسهیلات قرض الحسنه سایر بانکها استفاده نخواهد کرد.
- این نوع قرض الحسنه در مقابل تضمین شخص ثالث قابل اعطاء می باشد.
 
 

وام قرض الحسنه بانک رفاه ◄

مطالب مرتبط

وام قرض الحسنه موسسه مالی و اعتباری قوامین

وام در قبال سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری سینا

وام قرض الحسنه بانک ملی