وام قرض الحسنه بانک سپه

پنجشنبه ، 7 آذر 1387 ، 18:32
::برای مشاهده وضعیت وام در موسسات مالی اینجاکلیک کنید
قرض الحسنه عقديست كه به موجب آن بانك (بعنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر در دستورالعمل به اشخاص (بعنوان قرض گيرنده) به قرض واگذارنمايد.
شرايط و ضوابط :
1-حصول اطمينان از صلاحيت متقاضي ونياز وي 2-نداشتن بدهي قرض الحسنه مشتري به سايربانكها و ساير شعب بانك سپه 3-كارمزد متعلقه به قرض الحسنه طبق تعرفه عمومي بانك در فروردين ماه هر سال نسبت به مانده بدهي اخذ خواهد شد 4- كارمزد قرض الحسنه در حال حاضر چهار درصد در سال بوده كه به نسبت مانده ابتداي هر سال در اول سال نقدا دريافت ميشود . 5- مدت باز پرداخت قر ض الحسنه رفع احتياجات ضروري حداكثر سه سال وبه اقساط ماهانه ميباشد . 6- سقف تسهيلات قرض الحسنه براي ازدواج و تهيه جهيزيه براي هريك زوجين سه ميليون ريال و براي ساير موارد دو ميليون ريالي ميباشد . 7- در صورتيكه اقساط با تاخير وصول شود جريمه تاخير با نرخ 12 درصد محاسبه و اخذ ميشود .

مدارک مورد نياز :
1-تكميل فرم درخواست قرض الحسنه 2-مدارك احراز هويت و اشتغال و درآمد متقاضي و ضامنين 3-تامين كافي (ضامن مورد قبول ) 3-درموردتامين هزينه هاي ازدواج و تهيه جهيزيه فتوكپي يا رونوشت سند ازدواج (به مزدوجين همان سال و سال قبل پرداخت مي شود) 4-بابت تامين مسكن , اجاره نامه 5-بابت تعمير مسكن , سند مالكيت متقاضي 6-بابت هزينه درمان , صورتحساب مراكز درماني كه از تاريخ صدور آن بيش از دو ماه نگذشته باشد 7-بابت هزينه تحصيل , معرفي نامه از دانشگاه و تصوير كارت دانشجويي
► وام قرض الحسنه بانک رفاه
وام قرض الحسنه ضروري بانک ملی ◄

مطالب مرتبط

وام قرض الحسنه موسسه مالی و اعتباری قوامین

وام در قبال سرمایه گذاری موسسه مالی و اعتباری سینا

وام قرض الحسنه بانک ملی