رهبر

سه شنبه ، 7 تیر 1390 ، 13:18

 

رهبری مثل واژه های چون آزادی,استقلال و فرهنگ است که هرگاه برای آن تعریفی ارئه میشود باید این نکته را ذکرکرد که برای این واژه معانی وتعاریف متعددی وجود دارد:

 

تعريف رهبري

رهبري فرايندي ازنفوذ بين يك رهبروعده اي پيروان اوبراي رسيدن به هدف هاي گروهي ويا سازماني.

رهبري عبارتست از هنر ياعلم نفوذ دراشخاص به طوري كه باميل وخواسته ي خود درجهت حصول به هدف هاي تعيين شده گام بردارد.

رهبري فرايندي است كه مي تواند توسط همه آموخته شود وبراي همه قابل دسترسي است.

رهبري عبارتست از ارتباط بين گروهي از افراد كه در آن  يك نفر مي‌كوشد تا ديگران را به سمت هدف معيني سوق دهد.

عده اي رهبري را نفوذ بر زيردستان تعريف نموده اند.

ويژگي هاي رهبري

هوش:رهبران معمولا باهوش ترازپيروان خودهستند زيراكار رهبري نيازمند تجزيه وتحليل مشكلات ومسايل پيچيده است.

بيان رساوشيوا:هررهبري براي ترغيب پيروان خودبه به اطاعت بايد بياني رساوشيواداشته باشد.

رشداجتماعي ووسعت نظر:ظرفيت فكري ونفساني رهبر بايدبه گونه اي باشد كه ازلحاظ روحي مغلوب ناكامي هايامغروراز موفقيت هانشود ازاين روبايد درمقابل تلخي هاوموانع قدرت تحمل زيادي داشته باشد ودشمني وعداوت باديگران رادركاررهبري دخالت ندهد.

جاذبه :رهبران كاريزما مي توانند مردم رابه ساختن وخراب كردن ومتحدشدن وبه جوش آوردن احساسات مردم، وتاثيردررفتاروعمل خودشان واداركنند.

آموختن - صريح و قاطع باشد- بامردم بتواند ارتباط برقراركند.شجاعت – قدرت تشخيص – گذشت وبزرگواري –ابتكار – گوش دادن – آينده بيني وقوه ي تشخيص – خدمت گذاري  - مسئوليت

اخبار پربازدید بانکی:

===============

► دعوت به همكاری در یك شركت نرم افزاری (واقع درتهران)
اهورا مزدا ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر