وام اعطایی مسکن انفرادی بانک ملی

شنبه ، 25 آبان 1387 ، 19:31
تعريف :
به منظور اعطاي تسهيلات اعتباري به خانواده هاي فاقد مسكن، شعب مي توانند فقط در حوزه معاملاتي خود با رعايت مفاد اين مبحث ودرچارچوب ضوابطي كه در هر مقطع زماني بوسيله اداره مركزي تعيين و ابلاغ مي شود به متقاضياني كه قصد احداث ساختمان در زمين ملكي يا واگذاري سازمان زمين شهري يا سازمان اوقاف يا ساير مراجع ذيصلاح را داشته باشند وهمچنين به كساني كه بخواهند واحد مسكوني خود را تكميل و يا تجديدبنا نمايند تسهيلات اعتباري در مراحل ساخت و واگذاري در قالب معاملات مشاركت مدني ساختماني و فروش اقساطي با رعايت كليه شرايط و ضوابط مربوطه پرداخت نمايند

مدارک مورد نیاز:
1- برگ درخواست تسهيلات مورد درخواست در مراحل ساخت و واگذاري طبق نمونه 3102
2- فتوكپي پروانه ساخت يا گواهي عدم خلاف ساختماني معتبر
3- صورت برآورد هزينه هاي قابل قبول در معامله( شامل قيمت زمين،‌تهيه مصالح و هزينه هاي قابل قبول مثل امتياز آب و برق طبق نظر ارزياب مورد قبول بانك
4- معرفي نامه آزادگان و جانبازان و خانواده محترم شهدا و مفقود الاثرها و اسراء از سوي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنيادهاي جانبازان و آزادگان درصورتيكه متقاضي از افراد مذكور باشد.
5- معرفي نامه سازمان متبوع در صورتيكه متقاضي از كاركنان دولت يا كارگران ساير مراجع باشد.
6- گواهي حقوق و درآمد يا مقرري و عايدي متقاضي
7- ارائه موافقت نامه وتائيد يه كتبي سازمان زمين شهري درخصوص زمينهاي واگذاري آن سازمان
8- فتوكپي سند مالكيت ملك متقاضي يا قرارداد واگذاري زمين
9- بيمه نامه وثايق و يا اموال كه به نام و به نفع بانك صادرشده باشد.
10- فاكتورها و صورت هزينه هاي انجام شده جهت تحقق معامله
11- اصل برگ امضاء‌مسلم الصدور متقاضي درصورتيكه قرارداد در دفاتر اسناد رسمي منعقد شود
12- فتوكپي كليه صفحات شناسنامه متقاضي و يك قطعه آخرين عكس متقاضي
13- ساير مدارك و مجوزهايي كه به اقتضاء‌نوع معامله بنظر مراجع تصويب كننده و پرداخت كننده تسهيلات اخذ و نگهداري آنها ضروري باشد

مدارك و مستنداتي كه توسط بانك مي بايست تهيه شود:
1- آخرين صورتمجلس ارزيابي وثايق وتضمينات درصورتيكه مورد معامله قابل ترهين نباشد
2- آخرين صورتمجلس ارزيابي هزينه هاي انجام شده و يا آورده غيرنقدي متقاضي
3- مصوبه انجام معامله در مراحل ساخت و واگذاري ( مشاركت مدني و فروش اقساطي)
4- قرارداد منعقده مشاركت مدني و فروش اقساطي ( در مرحله واگذاري سهم الشركه بانك)
5- يك نسحه از كليه اسناد حسابداري وانتظامي وتعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله واريز وتصفيه آن
6- اطلاعات اخذ شده درباره متقاضي حسب مورد از طريق شعبه مربوطه
7- صورتمجلس ارزيابي مراحل مختلف پيشرفت انجام امور ساختماني متناسب با پرداخت سهم الشركه بانك
8-شماره حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز وتاريخ افتتاح آن

شرايط و مقررات عمومي:
1- درمواردي كه تسهيلات اعتباري موضوع مورد بحث بمنظور احداث بناي جديد پرداخت مي گردد متقاضي و افراد تحت تكفل وي( همسر و فرزندان تحت تكفل وي بايد فاقد واحد مسكوني بوده و درصورتيكه اعطاي تسهيلات جهت توسعه، تكميل و يا تجديدبناي ساختمان مسكوني باشد درخواست كننده و افراد تحت تكفل وي نبايد واحد مسكوني ديگري بجز ملكي كه قصد توسعه، تكميل يا تجديدبناي آنرا دارند داشته باشند.
2- چنانچه متقاضي تسهيلات مسكن انفرادي از كاركنان دولت باشد داشتن حداقل دوسال سابقه خدمت قابل قبول،‌ به گواهي اداره يا موسسه مربوطه و براي متقاضيان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي حداقل دوسال سابقه پرداخت بيمه به گواهي سازمان مذكور الزاميست
3- بطوركلي زمين يا ملك مورد معرفي متقاضيان بايد شهري، آزاد ، مفروز و بلامعارض ، ششدانگ و سهل البيع بوده و چنانچه زمين ملكي متقاضي است بايد داراي سند مالكيت ثبتي و اگر زمينهاي واگذاري سازمان زمين شهري است بايد داراي قرارداد واگذاري سازمان مذكور باشد در مورد زمينهاي استيجاري موقوفه نيز ارائه قرارداد اجاره معتبر الزامي است ، همچنين ملك زمين مورد معرفي مي بايستي مجوزهاي لازم جهت احداث ياتكميل را دارا بوده و بطور كلي در شرايطي باشد كه امكانات لازم جهت ترهين از سوي بانك وجود داشته يا فراهم آيد.
4- در مورد واحدهاي مختلط مسكوني و تجاري انفرادي چنانچه متقاضي واجدشرايط دريافت تسهيلات انفرادي مسكن باشد اعطاي حداكثر يك فقره تسهيلات مسكن صرفاً متناسب با هزينه لازم جهت قسمت مسكوني طبق ضوابط و مقررات بلامانع است و شريك حق واگذاري قسمت تجاري را بدون جلب موافقت قبلي بانك بهرصورت نخواهد داشت
5- كليه امور اجرايي مشاركت مدني تا مرحله تكميل بنا به عهده شريك مي باشد
6- حداكثر مدت مشاركت مدني ساختماني انفرادي 18 ماه است.
7- پس از انجام مشاركت مدني ساختماني واتمام بنا واحدها مي توانند با اخذ گواهي پايان كار ساختماني تمام يا قسمتي از سهم الشركه بانك را باتوجه به اينكه فروش اقساطي آن بدون اخذ پيش دريافت مجاز مي باشد با انعقاد قرارداد ً 3215ً (فروش اقساطي مشتمل برهن) به هزينه شريك از طريق فروش اقساطي به وي واگذار نموده و بهاي فروش نقدي قيمت سهم الشركه بانك به اضافه سود متعلقه به آن در مدت فروش اقساطي را به اقساط مساوي ماهيانه دريافت دارند. ضمناً در مورادي كه بنابه عللي در پايان مدت مشاركت مدني ارائه گواهي پايان كار ممكن نگردد ولي ملك احداثي آماده سكونت و بهره برداري باشد انجام معامله فروش اقساطي باستناد گواهي عدم خلاف معتبر بلامانع است. مشروط براينكه شريك تعهد نمايد در ظرف مدت معقوله گواهي پايان كار مربوطه را اخذ و به بانك ارائه نمايد.  

مراحل انجام كار : زمان متوسط انجام فعاليت: 94 دقيقه 
1- اخذ مدارك و بررسي اطلاعات
2- بررسي درخواست انجام معامله
3- تنظيم و ثبت قرارداد
4- عمليات حسابداري


► وام اعطایی احداث مجتمع های ساختمانی بانک ملی
جعاله تکمیل و تعمیرمسکن بانک سرمایه ◄

مطالب مرتبط

وام مسکن بانک مسکن

وام احداث یا تکمیل ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

وام تعمیر ساختمان موسسه مالی و اعتباری سینا

جعاله تعمیرات واحدهای مسکونی بانک ملی

جعاله تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ بانک ملی

جعاله تعمير مسكن با سند ششدانگ بانک ملی

بنر